rubicon

Európa–Amerika

Transzatlanti hasadás?
4 perc olvasás

Az ame­ri­kai po­li­ti­kai nyelv­ben ma már kü­lön jel­ző vo­nat­ko­zik a „szep­tem­ber 11-e utá­ni” vi­lág­kor­szak­ra: „post-9/11”. A Nyu­gat 2001. szep­tem­ber 11-e utá­ni ál­la­po­tá­nak áb­rá­zo­lá­sá­ban Robert Kagan és Timothy Garton Ash tet­ték meg az el­ső lé­pé­se­ket. Az alap­mű­vek kö­zé emel­ke­dő írá­sok a transzatlanti ha­sa­dás­sal fog­lal­koz­nak, Ame­ri­ka és Eu­ró­pa szem­ben­ál­lá­sá­val: amely min­den­ki meg­le­pe­té­sé­re erő­sö­dik, ahe­lyett hogy fo­ko­za­to­san gyen­gül­ne.

Az eu­ró­pai kom­mu­niz­mus ösz­szeom­lá­sa óta a nyu­ga­ti vi­lág kö­zös transzatlanti op­ti­miz­mu­sa ural­ko­dott. Azt ugyan sen­ki sem hit­te, hogy „a tör­té­ne­lem vé­ge” – amit Fran­cis Fu­ku­y­a­ma ak­kor szü­le­tett hí­res esszé­je (The End of Hi­sto­ry and the Last Man, 1991.) be­ha­ran­go­zott – ese­mény­te­len vi­lá­got hoz majd. De a Szov­jetunió fel­bom­lá­sa, a to­ta­li­ta­riz­mu­sok vég­le­ges le­sze­rep­lé­se, egy­szer­re hú­sz-egy­né­hány eu­rá­zsiai or­szág megira­mo­dá­sa a de­mok­rá­cia fe­lé, La­tin-A­me­ri­ka to­váb­bi de­mok­ra­ti­zá­ló­dá­sa mind-mind ar­ra utalt, hogy még a vi­lág erő­szak­kal fe­nye­ge­tő konf­lik­tus­gó­cai is csu­pán „Fu­ku­y­a­ma-­vál­sá­gok”. Már csak az arab-­musz­lim or­szá­gok lát­szot­tak el­lenáll­ni an­nak, amit

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.