rubicon

Emigrációs hullám a forradalmak után

1919
10 perc olvasás

Az el­ső vi­lág­há­bo­rú és a for­ra­dal­mak után egy­részt a bel­ső tár­sa­dal­mi fe­szült­sé­gek, más­részt az or­szág fel­da­ra­bo­lá­sa kö­vet­kez­té­ben nagy­mér­vű és gyors mig­rá­ciós fo­lya­mat zaj­lott le ha­zánk­ban. Nem számított ez új je­len­ségnek Ma­gyaror­szá­gon: a szá­zad ele­jé­től a vi­lág­há­bo­rú ki­tö­ré­séig éven­te száz­ez­res nagy­ság­ren­dű volt a fő­leg Ame­ri­ká­ba irá­nyu­ló ki­ván­dor­lás. A vi­lág­há­bo­rú után azon­ban egé­szen más ter­mé­sze­tű né­pes­ség­moz­gás­ra ke­rült sor.

Az Ame­ri­ká­ba ki­ván­dor­lók zö­me szlo­vák és ru­szin fia­tal­em­ber volt, bár ma­gyar pa­rasz­tok tíz­ez­reit is ve­lük haj­tot­ta ki­lá­tás­ta­lan sor­suk; ha nem is je­len­ték­te­len, de jó­val ki­sebb a ha­jó­ra szál­ló mun­ká­sok és ér­tel­mi­sé­giek szá­ma. Igaz, a ki­ván­dor­lók kö­zül né­hány év után so­kan vissza­tér­tek, s ők ad­ták a Ma­gyaror­szág­ra érke­ző – kü­lön­ben a szá­zad­for­du­ló­tól már ala­csony szá­mú – be­ván­dor­lók több­sé­gét. A há­bo­rú után vi­szont a pa­rasz­ti emig­rá­ció már nem je­len­tős, sőt, az el­csa­tolt te­rü­le­tek­ről a cson­ka or­szág­ba me­ne­kü­lők­nek is csak kis

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.