rubicon

Elhallgatott gyalázat

Fájdalmas emlékek a szovjet hadseregről
6 perc olvasás

Két éven át ké­szült az El­hall­ga­tott gya­lá­zat cí­mű film a szov­je­tek ma­gyar nők­kel szem­be­ni erő­sza­kos­sá­gá­ról s eb­ből az el­ső év az in­ter­jú­ala­nyok fel­ku­ta­tá­sá­val telt el. A szov­je­tek erő­sza­kos­sá­gá­ról ugyanis na­gyon ne­he­zen be­szél­nek az ál­do­za­tok és a szem­ta­núk, hi­szen az erő­szak szé­gyen, in­tim té­ma, sen­ki­nek sincs ked­ve is­mé­tel­ten kap­cso­lat­ba ke­rül­ni ez­zel a bor­za­lom­mal. Volt olyan asszony, aki már nyi­lat­ko­zott egy Bu­da­pest ost­ro­má­ról szó­ló film­ben, el­me­sél­te, ho­gyan erő­sza­kol­ták meg töb­ben is az édes­any­ját a sze­me lát­tá­ra a Krisz­ti­na kör­út egyik pin­cé­jé­ben, és most is felidéz­te négy­szem­közt, amit lá­tott, sőt még a hely­szín­re is vissza akart men­ni, a for­ga­tás előtt két nap­pal mégis le­mond­ta a sze­rep­lést. A ne­he­zen meg­ta­lált szem­ta­núk és ál­do­za­tok több­sé­ge ha­son­lóan járt el, túl nagy fáj­da­lom szá­muk­ra az em­lé­ke­zés.

A film­ben úgy jön­nek egy­más után a

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.