rubicon

Egyházi áldozatok

1 perc olvasás

Az orosz front kö­ze­led­té­vel – még Se­ré­di Jusz­ti­ni­án esz­ter­go­mi bí­bo­ros-prí­más uta­sí­tá­sá­ra – az egy­ház­me­gyék sor­ra ad­ták ki a felhívást, hogy bár­hogy ala­kul is a hely­zet, a lel­ki­pász­tor­nak (nem­csak a plé­bá­nos­nak, ha­nem a plé­bá­noshe­lyet­tes­nek és a káp­lán­nak is) fel­tét­le­nül a hí­vei kö­zött kell ma­rad­nia, s a leg­na­gyobb meg­pró­bál­ta­tá­sok ide­jén is tel­je­sí­te­nie kell kö­te­les­sé­gét – akár még vér­ta­nú­ság árán is. A Ma­gyaror­szá­got a ná­ci meg­szál­lás alól fel­sza­ba­dí­tó Vö­rös Had­se­reg tö­me­ge­sen kö­ve­tett el há­bo­rús bûn­cse­lek­mé­nye­ket a ma­gyar pol­gá­ri la­kos­ság­gal szem­ben. Az orosz ka­to­nák a pa­po­kat, szer­ze­te­se­ket, apá­cá­kat sem kí­mél­ték. Köz­re­játsz­ha­tott ebben, hogy a szov­jet ka­to­nák szem­ta­núi (eset­leg rész­ve­vôi) le­het­tek a le­ni­ni-sztá­li­ni ter­ror so­rán az orosz or­to­dox pap­ság­gal szem­ben el­kö­ve­tett ke­gyet­len­sé­gek­nek. Az aláb­biak­ban né­hány is­mer­tebb ese­tet so­ro­lunk fel.

Bó­di

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.