rubicon

Egy lovagias tengerész

15 perc olvasás

Hor­thy Mik­lós élet­pá­lyá­ja nem szok­vá­nyos, kez­de­te pe­dig kü­lön­le­ges. Bár egy köz­ne­mes bir­to­koscsa­lád ötö­dik gyer­me­ke­ként a nagy ma­gyar Al­föld szí­vé­ben, egy el­du­gott kis fa­lu­ban, Ken­de­re­sen lát­ta meg 1868. jú­nius 18-án a nap­vi­lá­got, alig fel­ser­dül­ve va­la­mi rej­té­lyes erő mégis a ten­ger, az óceá­nok fe­lé von­zot­ta. Pályafutása végül tüneményesen alakult: a Nagy Háborút sorhajókapitányként kezdte, s altengernagyként fejezte be. Mindeközben bá­tor­sá­gával, had­ve­ze­tői tu­dá­sával és nem utolsósorban lovagias viselkedésével kivívta ellenfeleinek elismerését is. Ő volt a magyar hadtörténet utolsó nagy alakja, aki nemzetközi szinten is számon tartott eredményeket ért el.

Horthy Miklós katonai pályafutását egy családi tra­gé­dia előzte meg: ná­la négy év­vel idő­sebb báty­ja, a ten­ge­rész­ha­dap­ród­dá – ten­ge­rész­ka­dét­tá – ava­tá­sa előtt ál­ló vég­zős aka­dé­miai nö­ven­dék, Hor­thy Bé­la egy gya­kor­la­ton vak­töl­tény­rob­ba­nás okoz­ta sze­ren­csét­len­ség követ­kez­té­ben 1880. má­jus 29-én éle­tét vesz­tet­te. El­kép­zel­he­tő az

Olvassa a teljes cikket INGYENES regisztrációval!

Csatlakozzon több mint 30.000 Rubicon Online olvasóhoz és fedezze fel a történelmet! Ingyenes regisztrációval:

  • Prémium tartalmaink közül hármat ingyen olvashat
  • Korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunk tartalmához
  • Kedvenc cikkeit elmentheti olvasói fiókjába és könyvjelzők segítségével ott folytathatja az olvasást, ahol félbehagyta