rubicon

Egy ismeretlen levél a budai fogságából

Kossuth levele anyjához, Kossuth Lászlónéhoz
6 perc olvasás
Kos­suth 1837. má­jus 5. és 1840. má­jus 10. kö­zött, te­hát ke­re­ken há­rom éven át volt a bu­dai Jó­zsef-bás­tyai (a mai Tán­csics ut­cá­ban ál­ló) ka­szár­nya fog­lya: előbb – ma így mon­da­nánk – elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tás­ban, 1839. már­cius 2-ától elítélt­ként. A le­ve­le­zés je­len­tet­te az ext­ro­ver­tált, ugyan­ak­kor tel­jes ma­gány­ra kár­hoz­ta­tott Kos­suth szá­má­ra az egye­dü­li rend­sze­res le­he­tő­sé­get a kom­mu­ni­ká­ció­ra. A le­vél­írás­sal Kos­suth sa­ját lel­ki egyen­sú­lyát is erő­sí­tet­te, egy­ben csa­lád­já­ban és ba­rá­tai­ban is tar­ta­ni kí­ván­ta a lel­ket.
Vissza­te­kint­ve Kos­suth min­dig úgy lát­ta, a fog­ság évei több te­kin­tet­ben is meg­ha­tá­ro­zó je­len­tő­sé­gűek vol­tak éle­té­ben. Ha két 1850 utá­ni an­gol élet­rajz­író­já­nak hi­he­tünk, s nem ők ma­guk ad­ták hő­sük szá­já­ba a frap­páns sza­va­kat, a nyil­vá­nos­ság szá­má­ra a szál­ló­ige tö­mör­sé­gé­vel is meg­fo­gal­maz­ta

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.