rubicon

Edmund Veesenmayer

A teljhatalmú birodalmi megbízott
6 perc olvasás

Dip­lo­ma­ta, ügy­nök, telj­ha­tal­mú bi­ro­dal­mi meg­bí­zott, há­bo­rús bű­nös, üz­le­tem­ber. Eb­ben az öt szó­ban is össze­fog­lal­ha­tó an­nak az em­ber­nek az éle­te, aki 1944-ben dön­tő mó­don be­fo­lyá­sol­ta Ma­gyaror­szág tör­té­nel­mét. Azon­ban dr. Ed­mund Ve­e­sen­ma­y­ert nem a vé­let­len jut­tat­ta ve­ze­tő sze­rep­be Ma­gyaror­szá­gon: mi­re ide­ke­rült, már ru­ti­nos ná­ci dip­lo­ma­tá­nak és ügy­nök­nek szá­mí­tott.

A kar­rier­épí­tés évei

Az egye­te­mi idő­szak kü­lö­nö­sen meg­ha­tá­ro­zó volt a fia­tal Ve­e­sen­ma­y­er éle­té­ben, ugyanis ek­kor ta­lál­ko­zott és is­mer­ke­dett meg Wil­helm Kepp­ler­rel, aki már 1927 óta az NSDAP tag­ja volt, és a pár­ton be­lül el­ső­sor­ban gaz­da­sá­gi, gaz­da­ság­po­li­ti­kai kér­dé­sek­kel fog­lal­ko­zott. Kepp­ler 1933-tól a Reich­stag tag­ja volt, il­let­ve ugyaneb­ben az esz­ten­dő­ben be­lé­pett az SS-be is. Hit­ler ha­ta­lom­ra ju­tá­sa után kar­rier­je tö­ret­le­nül ívelt fel­fe­lé egé­szen 1945-ig. Kepp­ler szá­mos gaz­da­sá­gi, va­la­mint gaz­da­ság­dip­lo­má­ciai felada­tot haj­tott vég­re, mindeze­ket 1942-től már SS-o­ber­grup­pen­füh­re­ri rend­fo­ko­zat­ban. 1938-tól Kepp­ler „kü­lön­le­ges meg­bí­za­tá­sú” ál­lam­tit­kár lett a né­met kül­ügy­mi­nisz­té­rium­ban. A Wil­helmst­ras­sé­ra be­köl­tö­ző

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.