rubicon

Dies irae

Apokalipszis a Városmajorban, 1945. január 20.
10 perc olvasás

Az alább kö­zölt harc­leírást a Van­na­y-­ro­ham­zász­ló­alj hír­vi­vő fu­tár­ja, Ga­lán­tay Er­vin ké­szí­tet­te ere­de­ti nap­ló­fel­jegy­zé­sei alap­ján. Nap­ló­ját órá­ról órá­ra ve­zet­te, és az ez alap­ján írt Kis­ka­to­na cí­mű, a Mi­li­ta­ria Kia­dó­nál an­gol nyel­ven ha­ma­ro­san meg­je­le­nő kö­te­té­ben ar­ra tö­re­ke­dett, hogy min­den utó­la­gos szé­pí­tés­től és ér­ték­íté­let­től men­te­sen, az 1944–1945-ös ér­zé­seit ad­ja vissza az ol­va­só­nak. Fel­jegy­zé­sei te­hát egy né­met ol­da­lon meg­győ­ző­dés­ből ki­tar­tó fiú ér­zel­meit tük­rö­zik.

Ga­lán­tay Er­vin kő­sze­gi ka­to­na­is­ko­lás „cő­ger” volt, és 14 éve­sen ön­ként je­lent­ke­zett, hogy har­col­has­son a vé­dők ol­da­lán. A Van­na­y-­zász­ló­alj ere­de­ti­leg a Ke­le­ti Arc­vo­nal Baj­tár­si Szö­vet­ség tag­jai­ból és más ön­kén­te­sek­ből szer­ve­ző­dött, de a vesz­te­sé­gek miatt ha­ma­ro­san ci­vi­le­ket, köz­tük gye­re­ke­ket is be­so­roz­tak. Őket ál­ta­lá­ban egy-egy idő­sebb ka­to­na, „bá­csi” mel­lé osz­tot­ták be. Ga­lán­tay az ost­rom alatt há­rom­szor

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.