rubicon

Demeter Béla, 1910–1952

A magyar ügy erdélyi mártírja
3 perc olvasás

De­me­ter Bé­la egyi­ke azon két vi­lág­há­bo­rú kö­zöt­ti fia­tal er­dé­lyi szak­em­be­rek­nek és szel­le­mi-po­li­ti­kai ve­ze­tők­nek, akik­nek pá­lyá­ját a tér­ség szov­jet meg­szál­lás alá ke­rü­lé­se tra­gi­ku­san ket­té­tör­te. Az új hely­zet­hez több­fé­le­kép­pen le­he­tett vi­szo­nyul­ni. Vol­tak, akik el­hagy­ták az or­szá­got, má­sok „alá­me­rül­tek”, is­mét má­sok komp­ro­misszu­mot kö­töt­tek az új rend­szer­rel. De­me­ter Bé­lá­nak a leg­tra­gi­ku­sabb sors lett osz­tály­ré­sze: éle­té­vel fi­ze­tett ma­gyar­sá­gáért és a ma­gyar ér­de­kek szol­gá­la­táért.

1910-ben szü­le­tett a kö­zép-­er­dé­lyi Som­ke­ré­ken, bir­to­kos-ér­tel­mi­sé­gi ka­to­li­kus csa­lád­ban. Kö­zép­is­ko­láit Szé­ke­lyud­var­he­lyen és Dé­sen vé­gez­te, majd 1928–31 kö­zött Bu­ka­rest­ben, az Ál­lam­tu­do­má­nyi Fő­is­ko­la po­li­ti­kai-ad­mi­niszt­ra­tív ka­rán ta­nult. A ro­mán

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.