rubicon

Címeradományozás I. Ferdinánd korában

9 perc olvasás

A Habs­burg-be­ren­dez­ke­dés idő­sza­ka együtt járt a ne­me­si elit megúju­lá­sá­val, il­let­ve a köz­ne­mes­ség tö­me­ges­sé vá­lá­sá­val, ami a cí­mer­ado­má­nyo­zás, cí­mer­ké­szí­tés vi­rág­ko­rát ered­mé­nyez­te Ma­gyaror­szá­gon. Mindez egy­beesett a klasszi­kus eu­ró­pai he­ral­di­ka ha­nyat­lá­sá­val, ami­kor a cí­me­rek el­vesz­tet­ték ere­de­ti ra­cio­ná­lis sze­re­pü­ket, és a meg­kü­lön­böz­te­tés mel­lett de­ko­ra­tív jel­le­gük ke­rült elő­tér­be. Az alább be­mu­ta­tás­ra ke­rü­lő he­ral­di­kai vál­to­zá­sok je­len­tő­sé­gét utó­lag meg le­het kér­dő­je­lez­ni, min­de­ne­set­re el­gon­dol­kod­ta­tó, hogy az ép­pen meg­ko­ro­ná­zott, ám igen cse­kély le­gi­ti­mi­tás­sal bí­ró Habs­burg I. Fer­di­nánd egyik el­ső ren­del­ke­zé­sé­vel – még 1526-ban – cí­mer­ado­má­nyo­zá­si szo­ká­sain­kat pró­bál­ta megújí­ta­ni. Va­la­hol csak meg kel­lett kez­de­ni a fel­zár­kó­zást Eu­ró­pá­hoz. 

Eu­ró­pá­ban

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.