rubicon

Castro és a castroizmus

16 perc olvasás

Kuba nem csupán földrajzilag szigetország: átvitt értelemben is az. Sokan úgy tekintenek rá, mint a szocializmus egyik utolsó bástyájára, különösen amióta Kína egyre erőteljesebb piacgazdasági reformokba kezdett. Bizonyos szemszögből olyan szocialista sziget, amelynek partjait a kapitalizmus hullámai ostromolják. Világszerte legalább annyian tartják diktatúrának, mint ahányan mindmáig valamiféle követendő példát, egy lehetséges „harmadik utat” látnak benne. Kubával kapcsolatban többnyire csak egy dolog lehetetlen: semlegesnek maradni. 

Fidel Castro ma a vi­lág leg­ré­geb­ben re­gná­ló ál­lam­fő­je, és a ku­bai rend­szer egyál­ta­lán nem lát­szik annyi­ra bi­zony­ta­lan­nak, hogy ve­ze­tő­je eset­le­ges vissza­vo­nu­lá­sa vagy ha­lá­la után azon­nal és au­to­ma­ti­ku­san összeomol­jon. Pe­dig a „szo­cia­lis­ta” Ku­ba el­ső pil­lan­tás­ra igen ked­ve­zőt­len geo­po­li­ti­kai po­zí­ció­ban van. La­tin-A­me­ri­ka „elő­re­tolt he­lyőr­sé­ge­ként” min­den­kép­pen ráil­lik a so­kat idé­zett szó­lás: „távol van az is­ten­től és kö­zel az Egye­sült Ál­la­mok­hoz”, ar­ról nem is be­szél­ve, hogy a Platt-cikkely

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.