rubicon

Carolus Magnus

Valós történetek és tévhitek Nagy Károly életéről
21 perc olvasás

A kö­zép­ko­ri Eu­ró­pa el­ső csá­szá­rá­nak alak­ját év­szá­za­dokon át mély tisz­te­let övez­te, ural­ko­dók és ke­resz­tes lo­va­gok te­kin­tet­ték ősük­nek, pél­da­ké­pük­nek. Ne­vé­ből ke­let­ke­zett a cseh kral és a lengyel król szól, amely a ma­gyar nyelv­ben a ki­rál­lyá ala­kult. A ke­resz­tény hit har­co­sa­ként, a ke­resz­tény né­pek egye­sí­tő­je­ként – „Eu­ró­pa aty­ja­ként” –, tör­vény­al­ko­tó­ként, és nem utol­só­sor­ban a nyu­ga­ti ke­resz­tény­ség szel­le­mi egy­sé­gé­nek megala­po­zó­ja­ként már éle­té­ben kiér­de­mel­te a Ma­gnus (Nagy) jel­zőt, amellyel I. Had­ria­nus pápa Nagy Cons­tan­ti­nus csá­szár­hoz kí­ván­ta ha­son­lí­ta­ni.

Aki Ká­roly élet­tör­té­ne­té­be akar be­te­kin­te­ni, ma sem nél­kü­löz­he­ti Einhard (kb. 770–840) Vi­ta Ca­ro­li Ma­gni (Nagy Ká­roly éle­te) cí­mű mű­vét, a ko­ra kö­zép­kor el­ső élet­raj­zát. A szer­ző egy elő­ke­lő ke­let-f­ran­kó­ni­ai csa­lád­ból szár­ma­zott. Ma­in­gau­ban szü­le­tett és a hí­res ful­dai ko­los­tor­ban szer­zett mű­velt­sé­get. A ke­resz­tény egy­ház­atyák mű­vein kí­vül a ró­mai iro­da­lom

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.