rubicon

Bíborbanszületett Konstantin

Meghamisította-e a történelmet a bizánci császár?
7 perc olvasás

959. no­vem­ber 9-én Kons­tan­ti­ná­poly­ban 54 éve­sen tá­vo­zott e föl­di vi­lág­ból VII. (Bíborbanszületett) Kons­tan­tin császár, aki­nek drá­mai for­du­la­tok­ban bő­vel­ke­dő élet­út­ja re­gény­író tol­lá­ra kí­ván­koz­na. Nem mindennapi élete azonban halála után több  mint ezer évvel újabb fordulatot vett: Heribert Illig egy világtörténeti jelentőségű összeesküvés központi alakjává tette.

Már szü­le­té­se előtt vi­ha­rok ka­va­rog­tak kö­rü­löt­te. Édes­ap­ja, a szé­les kö­rű mű­velt­sé­get szer­zett és so­kol­da­lú iro­dal­mi te­vé­keny­sé­get is foly­ta­tó VI. (Bölcs) Leó (886–912), hogy fiú örö­kö­se le­gyen, há­rom­szo­ri megöz­ve­gyü­lé­se után a szép­sé­ges Zóé Kar­bo­nop­si­nát ké­szült fe­le­sé­gül ven­ni, ha az fiút szül ne­ki. Ám a bi­zán­ci ká­non­jog sze­rint már a har­ma­dik há­zas­ság sem tör­vé­nyes, s tel­je­sen le­he­tet­len egy ne­gye­dik. Leó azon­ban az új­faj­ta di­nasz­ti­kus le­gi­ti­mi­tást, azaz az apa csá­szár­sá­ga ide­jén a Nagy­pa­lo­ta Bí­bor­ter­mé­ben szü­le­tett (por­phy­ro­gen­né­tos) gyer­mek trón­utód­lá­sát kí­ván­ta biz­to­sí­ta­ni, és vál­lal­ta a sú­lyos konf­lik­tust is az egy­ház­zal. Mik­lós pat­riar­cha ugyan haj­lan­dó volt tör­vé­nye­sí­te­ni és 906. ja­nuár 6-án meg­ke­resz­tel­ni a kis Kons­tan­ti­nos Porphy­rogen­nétost, de nem is­mer­te el tör­vé­nyes­nek a há­zas­sá­got Zóéval, amiért

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.