rubicon

Az újkőkor forradalma

A Kárpát-medence szerepe az élelemtermelés kezdeteiben
16 perc olvasás

Az éle­lem ter­me­lé­sé­nek kez­de­te olyan sors­for­dí­tó ese­mény, amely le­he­tő­vé tet­te az em­ber ter­mé­szet­től va­ló szo­ros füg­gé­sé­nek meg­szün­te­té­sét. Ez a meg­él­he­té­si mód ered­mé­nyez­te a vi­lág be­né­pe­sü­lé­sét a jég­kor vé­gé­től, s ez­zel in­dult el az a fo­lya­mat, amely for­ra­dal­mi vál­to­zá­sok so­ro­za­tán a mai vá­ros­la­kó és vi­lág­gaz­da­ság­ban élő em­ber tör­té­ne­té­hez ve­ze­tett. Az új­kő­kor for­ra­dal­má­nak ered­mé­nye te­hát min­den to­váb­bi fej­lő­dés alapja, s ha­tá­sa a mai na­pig ki­mu­tat­ha­tó nyel­vi és de­mog­rá­fiai örök­sé­günk­ben is.

Gor­don Chil­de, a 20. szá­zad el­ső fe­lé­nek kiemel­ke­dő an­gol ré­gész teo­re­ti­ku­sa az em­be­ri­ség ko­rai tör­té­ne­té­ben két alap­ve­tő mi­nő­sé­gi vál­to­zás kör­vo­na­lait ha­tá­roz­ta meg. Ezek kö­zül az el­ső az úgy­ne­ve­zett neo­lit for­ra­da­lom, azaz az új­kő­kor for­ra­dal­ma, ame­lyet a le­te­le­pült fa­lu­sias élet­for­ma kiala­ku­lá­sa és az éle­lem ter­me­lé­sé­nek kez­de­te, majd an­nak szé­les

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.