rubicon

Az SS boszorkányai

Boszorkánykutatás és okkultizmus a Harmadik Birodalomban
23 perc olvasás

Né­metor­szág­ban a bo­szor­kány­té­ma 1930-tól az egy­há­zak el­len irá­nyu­ló vi­lág­né­ze­ti fegy­ver­ként szol­gál­ta a nem­ze­ti­szo­cia­lis­tá­kat és a hoz­zá­juk kö­zel ál­ló cso­por­to­kat. Eb­ben az év­ben je­len­tet­te meg Alfred Rosenberg, a Völkischer Beobachter cí­mű párt­új­ság fő­szer­kesz­tő­je A 20. szá­zad mí­to­sza (Der Mythus des 20. Jahrhunderts) cí­mű köny­vét, amely­ben el­len­ség­ké­pét egy lán­co­lat­ra fűz­te fel, vissza­ve­zet­ve az egy­há­zon – a ró­mai pá­pán –, a ré­gi et­rusz­ko­kon, az elő-­ázsiaia­kon ke­resz­tül a zsi­dó­kig. A pápa Rosenberg sze­mé­ben az et­ruszk fő­pap, Haruspex köz­vet­len utód­ja volt, a püs­pö­ki kol­lé­gium pe­dig az „et­ruszk–elő-­ázsiai és zsi­dó pap­ság ke­ve­ré­ke Ró­ma nordikus sze­ná­tu­sá­val”. Rosenberggel egy kö­vet fúj­tak „a fa­ji gon­do­lat ta­la­ján ál­ló né­met nő­moz­ga­lom” kép­vi­se­lői és az újpogány moz­ga­lom ve­ze­tői, köz­tük Matilde Ludendorff, a vi­lág­há­bo­rú mar­sall­já­nak fe­le­sé­ge, aki a Ke­resz­tény ször­nyű­ség né­met asszo­nyo­kon (Christliche Grausamkeit an deutschen Frauen) cí­mű köny­vé­ben felele­ve­ní­tet­te a ki­lenc­mil­lió bo­szor­kány­ról szó­ló le­gen­dát, amely a fel­vi­lá­go­so­dás ide­jén szü­le­tett, és az egy­há­zak el­leni muníció­ként a bis­marc­ki Kulturkampfban is fel­hasz­nál­ták.

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.