rubicon

Az isteni Augustus

A res publica ára
16 perc olvasás

Idén em­lé­ke­zünk meg a ró­mai csá­szár­sá­got meg­te­rem­tő ­po­li­ti­kus, Augus­tus ha­lá­lá­nak 2000. év­for­du­ló­já­ról. Az egy­sé­ge­sü­lő ­Eu­ró­pa szá­má­ra fon­tos ta­nul­sá­gok­kal szol­gál­hat a több mint ezer évig fennál­ló Ró­mai Bi­ro­da­lom, amely nem­csak a mai unió or­szá­gai te­rü­le­tén, ha­nem an­nál lé­nye­ge­sen na­gyobb ki­ter­je­dés­ben fog­ta egy­ség­be a Me­di­ter­rá­neu­mot. A bi­ro­da­lom száz évig tar­tó pol­gár­há­bo­rú­ját le­zá­ró, sa­ját pro­pa­gan­dá­ja sze­rint arany­kort te­rem­tő­ po­li­ti­kus ér­té­ke­lé­se olyan vi­tá­kat kelt még ma is, mint­ha nem két­ezer, ha­nem csak két éve halt vol­na meg. Van, aki zse­niá­lis bi­ro­da­lom­szer­ve­zőt, más hi­deg­vé­rű tö­meg­gyilkost lát ben­ne. Me­lyik kép le­het a hi­te­le­sebb? Eset­leg mind­ket­tő?

A Ró­mai Bi­ro­da­lom el­ső­ csá­szá­rá­nak a ha­ta­lom­hoz ve­ze­tő ­út­ját meg­­ha­tá­roz­ta az az óriási összeg, amelyet déd­nagy­báty­ja, Cae­sar ha­gyott rá örö­kül. Eb­ből szer­ve­zett ma­gán­had­se­re­get,

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.