rubicon

Az irreguláris hadviselés

10 perc olvasás

Az irreguláris hadviselés a modern kor egyik leggyakoribb hadviselési formája. Az irreguláris fegyveres konfliktusokban aszimmetrikus – eltérő képességekkel, eltérő doktrínával rendelkező – ellenfelek állnak szemben, ahol a gyengébb fél általában egy nem állami szereplő. Valamely fegyveres csoport, állam nélküli nemzet, terrorista csoport azon előnye révén próbál meg politikai változást kikényszeríteni, hogy jobban szervezett és hatékonyabban harcol erősebb ellenfelénél.

A fegy­ve­res konf­lik­tu­sok­kal fog­lal­ko­zó szak­iro­da­lom­ban po­li­ti­kai erő­szak­ként, ter­ro­riz­mus­ként, nem há­bo­rús had­mű­ve­let­ként, ala­csony in­ten­zi­tá­sú konf­lik­tus­ként, né­pi, for­ra­dal­mi, nem­ze­ti fel­sza­ba­dí­tó há­bo­rú­ként, ge­ril­la- vagy par­ti­zán­há­bo­rú­ként, az el­len­ség hát­or­szá­gá­ban ví­vott há­bo­rú­ként, bi­ro­dal­mi rend­te­rem­tés­ként vagy kis há­bo­rú­ként is em­lí­tik az ir­re­gu­lá­ris had­vi­se­lést. Bár az egyes ir­re­gu­lá­ris konf­lik­tu­sok kü­lön­böz­het­nek tár­sa­dal­mi, kul­tu­rá­lis, gaz­da­sá­gi di­men­zióik­ban, sőt tí­pu­suk­ban is (for­ra­dal­mi, par­ti­zán-, ge­ril­la-, fel­sza­ba­dí­tó, vagy pol­gár­há­bo­rúk), min­den eset­ben a po­li­ti­kai ha­ta­lom meg­szer­zé­se a tét. 

Erőszak és politika

A poszt­mo­dern és kri­ti­kai el­mé­le­tek hí­vei ugyanak­kor nem fo­gad­ják el az ir­re­gu­lá­ris

Olvassa a teljes cikket INGYENES regisztrációval!

Csatlakozzon több mint 30.000 Rubicon Online olvasóhoz és fedezze fel a történelmet! Ingyenes regisztrációval:

  • Prémium tartalmaink közül hármat ingyen olvashat
  • Korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunk tartalmához
  • Kedvenc cikkeit elmentheti olvasói fiókjába és könyvjelzők segítségével ott folytathatja az olvasást, ahol félbehagyta