rubicon

Az Európai Gazdasági Közösség Rómától Maastrichtig

23 perc olvasás

Írók, köl­tők, fi­lo­zó­fu­sok már a kö­zép­kor­ban is ál­mod­tak az eu­ró­pai egy­ség­ről, az eu­ró­pai egy­ség­esz­mék azon­ban csak a má­so­dik vi­lág­há­bo­rú után lép­tek ki a szel­le­mi elit kö­ré­ből. Az átélt két vi­lág­há­bo­rú és a rom­hal­maz­zá vált Eu­ró­pa lát­vá­nya im­már sok­kal több em­bert ve­ze­tett ar­ra a felis­me­rés­re, hogy a há­bo­rúk­­ba tor­kol­ló nem­ze­ti ön­zés és az el­len­sé­ges­ke­dés el­ke­rü­lé­sét a po­li­ti­kai és gaz­da­sá­gi egye­sü­lés, az eu­ró­pai in­teg­rá­ció út­ján kel­le­ne ke­res­ni.

Az Eu­ró­pai Gaz­da­sá­gi Kö­zös­ség (EGK) ala­pí­tó okira­ta be­ve­ze­tő­jé­ben le­szö­ge­zi, hogy a szer­ző­dő fe­lek „meg akar­ják te­rem­te­ni az eu­ró­pai né­pek szo­ro­sabb egy­sé­gét, az Eu­ró­pát megosz­tó kor­lá­tok el­tá­vo­lí­tá­sá­val elő akar­ják moz­dí­ta­ni or­szá­gaik gaz­da­sá­gi és tár­sa­dal­mi ha­la­dá­sát”. Az elér­ni kí­vánt gaz­da­sá­gi cé­lo­kat a szer­ző­dés a kie­gyen­sú­lyo­zott gaz­da­sá­gi nö­ve­ke­dés­ben, a sta­bi­li­tás biz­to­sí­tá­sá­ban és az élet­szín­vo­nal egyen­le­tes eme­lé­sé­ben je­löl­te ki. E cé­lok

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.