rubicon

Az Esterházy-testőrgárda

Gránátosok a magyar Verszáliában
6 perc olvasás

Az 1762-ben her­ce­gi cí­met örök­lő Es­ter­há­zy „Fé­nyes” Mik­lós a ha­gyo­má­nyos kis­mar­to­ni csa­lá­di szék­hely he­lyett a süt­tö­ri kas­télyt tet­te meg köz­pon­ti re­zi­den­ciá­já­vá. Et­től az év­től da­tá­ló­dik az 1766-ban már Esz­ter­há­zá­nak – ma Fer­tőd – ne­ve­zett, mel­lék­épü­le­tek­kel és ker­tek­kel gaz­da­gí­tott kas­tély­együt­tes kiépí­té­se, mely­nek mun­ká­la­tai jó­sze­ri­vel a her­ceg ha­lá­láig tar­tot­tak. 

A kortársak ál­tal „ma­gyar Ver­szá­liá”-nak ne­ve­zett pa­lo­ta előtt két, ha­zai vi­szony­­­lat­ban egye­dül­ál­ló, egy­for­ma mé­re­tű ár­ká­dos ház von­ja ma­gá­ra ma is az ar­ra já­ró figyel­mét: ezek a kas­tély fő­­be­já­ra­tá­val szem­ben ál­ló grá­­ná­tos­há­zak az Es­ter­há­zy her­ce­gek 18. szá­za­di test­őr­ala­ku­la­tá­nak őr­ség­épü­le­tei.

Az Es­ter­há­zyak el­ső csa­lá­di test­őr­gár­dá­ját Es­ter­há­zy Mik­lós (1582– 1645) ná­dor ál­lí­tot­ta fel La­kom­pa­kon (La­cken­bach,

Olvassa a teljes cikket INGYENES regisztrációval!

Csatlakozzon több mint 30.000 Rubicon Online olvasóhoz és fedezze fel a történelmet! Ingyenes regisztrációval:

  • Prémium tartalmaink közül hármat ingyen olvashat
  • Korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunk tartalmához
  • Kedvenc cikkeit elmentheti olvasói fiókjába és könyvjelzők segítségével ott folytathatja az olvasást, ahol félbehagyta