rubicon

Az első felirati javaslat, 1861

Or­szág­gyű­lé­si be­széd, 1861. május 3.
37 perc olvasás

Deák e ja­vas­la­tot be­széd alak­ban ad­ta elő, s e be­széd kö­zép­ső ré­sze ma­ga a ja­vas­lat. Ere­de­ti­leg má­jus 8-án hang­zott vol­na el, de gróf Te­le­ki Lász­ló ha­lá­la miatt Deák in­dít­vá­nyá­ra ké­sőbb­re ha­lasz­tot­ták. Ezért for­dul­ha­tott elő az a kü­lö­nös eset, hogy kül­föl­di la­pok­ban már meg­je­lent, mi­re az or­szág­gyű­lés­ben Deák előad­ta. A szö­ve­get ere­de­ti he­lye­sí­rás­sal kö­zöl­jük.

T. Ház! (Él­jen­zés és taps.) Ne­héz idők, vész­tel­jes évek men­tek el fö­löt­tünk. Vég­enyé­szet szé­lén ál­lott nem­ze­tünk. De az is­te­ni gond­vi­se­lés, mi­dőn egy­rész­ről annyi szen­ve­dés­sel suj­tott, más­rész­ről erőt éb­resz­tett keb­lünk­ben, hogy el ne csüg­ged­jünk és a ve­szély­ben for­gó ha­zát még for­rób­ban sze­res­sük. Ad­ja Is­ten, hogy ta­nul­tunk lé­gyen a kí­sér­tet ne­héz nap­jai­ban, s kik egyek vol­tunk szen­ve­dés­ben, egyek le­gyünk mű­kö­dé­seink­ben is. (He­lyes­lés.)

Kép­vi­se­lői va­gyunk a

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.