rubicon

Az Arnolfini házaspár

4 perc olvasás

A kö­zép­ko­ri fes­té­szet egyik leg­szebb és leg­rej­té­lye­sebb da­rab­ja a fla­mand mes­ter, Jan van Eyck 1434-ben ké­szült ket­tős port­ré­ja az Ar­nol­fi­ni há­zas­pár­ról. A ké­pet min­den­ki is­me­ri. De hogy pon­to­san mit is áb­rá­zol, sen­ki nem tud­ja meg­mon­da­ni. El­jegy­zés, es­kü­vő, em­lék? A kér­dést máig sem si­ke­rült meg­fej­te­ni. És ki a fest­mé­nyen sze­rep­lő fér­fi?

1. A nagy mű­vé­szet­tör­té­nész, Er­win Pa­nofs­ky sze­rint a kép Gio­van­ni di Ar­ri­go Ar­nol­fi­ni és Gi­o­van­na Ce­na­mi tit­kos há­zas­sá­gát örö­kí­ti meg, mely­nek a fes­tő Jan van Eyck volt a ta­nú­ja, aki a hát­tér­ben füg­gő tü­kör­ben lát­szik. A fest­mény a tit­kos frigy jo­gi do­ku­men­tu­ma, fes­tett „há­zas­sá­gi szer­ző­dés”. A mű jel­kép­rend­sze­rét a há­zas­sá­gi szim­bo­li­ka alap­ján le­het meg­fej­te­ni. Pa­nofs­ky el­mé­le­te alap­ján a fest­ményt „Ar­nol­fi­ni-­me­nyeg­ző­nek” ne­vez­ték el. 

Arnolfini házaspár, 1434, Jan van Eyck festménye

2. Tör­té­nel­mi do­ku­men­tu­mok, a fest­mény elem­zé­se és a ko­ra­be­li men­ta­li­tás egyaránt el­lent­mon­da­nak Pa­nofs­ky zse­niá­lis, de va­ló­szí­nűt­len for­ga­tó­köny­vé­nek. Gio­van­ni di Ar­ri­go Ar­nol­fi­ni el­ső

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.