rubicon

Az Apponyi-beszéd

Apponyi Albert gróf delegációvezető szóbeli válasza a magyar békedelegációnak átadott békefeltételekre. Párizs, 1920. január 16.
16 perc olvasás

Ja­nuár 16-i be­szé­dé­ben Apponyi ál­ta­lá­nos tá­ma­dást in­té­zett a bé­ke­ter­ve­zet el­len. Elis­mer­te a győz­te­sek jo­gát ar­ra, hogy „a há­bo­rú kö­vet­kez­mé­nyeit a fe­le­lő­sök­re há­rít­sák”, de bí­rál­ta a bé­ke­fel­té­te­lek szi­go­rú­sá­gát, kü­lö­nö­sen a nem­ze­ti­sé­gi el­vet sú­lyo­san meg­sér­tő te­rü­le­ti ren­del­ke­zé­se­ket. Ezután föld­raj­zi, tör­té­nel­mi, stra­té­giai, gaz­da­sá­gi és kul­tu­rá­lis ér­vek­kel pró­bál­ta bi­zo­nyí­ta­ni, hogy a tör­té­nel­mi Ma­gyaror­szág fenn­tar­tá­sa az érin­tett né­pek és egész Eu­ró­pa szá­má­ra jobb megol­dás len­ne, mint a felosz­tás. 

Az egy­sé­ges ál­lam ugyanis – fej­te­get­te – jobb vé­del­mi ké­pes­sé­gek­kel ren­del­ke­zik, s egy­ben sta­bil gátat je­lent a ke­le­ti des­po­ti­kus bi­ro­dal­mak és esz­mék ter­jesz­ke­dé­se el­len, to­váb­bá min­ta­sze­rű gaz­da­sá­gi együtt­­­­mű­kö­dést tesz le­he­tő­vé a mun­ka­erő-á­ram­lás, a köz­le­ke­dés, a ter­mé­kek cse­ré­je és a pénz­for­ga­lom te­rén. A fel­da­ra­bo­lás vi­szont egy­más­sal ma­ra­ko­dó kis­ál­la­mo­kat te­remt, ame­lyek egy ré­sze még kel­lő kor­mány­za­ti ta­pasz­ta­lat­tal sem ren­del­ke­zik.

Apponyi ezért azt ja­va­sol­ta, hogy a ha­tá­rok kér­dé­sé­ben a Wil­son ál­tal meg­hir­de­tett és a bé­ke­ren­de­zés alap­jául el­fo­ga­dott nem­ze­ti ön­ren­del­ke­zés el­vét kö­ves­sék, és tart­sa­nak nép­sza­va­zá­so­kat az el­csa­to­lás­ra szánt te­rü­le­te­ken.

Apponyi fran­cia nyel­ven tar­tot­ta be­szé­dét, s azt köz­ben sza­ka­szon­ként kis­sé rö­vi­dít­ve an­go­lul is megis­mé­tel­te – el­ső­sor­ban David Lloyd Geor­ge brit mi­nisz­ter­el­nök ked­véért, aki nem tu­dott jól fran­ciául. Mintegy het­ven­per­ces be­szé­de vé­gén Apponyi né­hány mon­da­tot in­té­zett olasz nyel­ven Francesco Nitti mi­nisz­ter­el­nök­höz, ki­fe­jez­ve re­mé­nyét, hogy a há­bo­rú­val meg­sza­kadt olasz–ma­gyar ba­rát­ság mi­ha­ma­rabb hely­reáll.

Apponyi be­szé­dét a je­len lé­vő ma­gyar és kül­föl­di gyors­írók is le­je­gyez­ték, ezért az ki­sebb el­té­ré­sek­kel több vál­to­zat­ban is fenn­ma­radt.

El­fo­gad­ha­tat­lan bé­ke­fel­té­te­lek

[…]

Olvassa a teljes cikket INGYENES regisztrációval!

Csatlakozzon több mint 30.000 Rubicon Online olvasóhoz és fedezze fel a történelmet! Ingyenes regisztrációval:

  • Prémium tartalmaink közül hármat ingyen olvashat
  • Korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunk tartalmához
  • Kedvenc cikkeit elmentheti olvasói fiókjába és könyvjelzők segítségével ott folytathatja az olvasást, ahol félbehagyta