rubicon

Az Antonescu-rezsim jövőképe

Román békeelképzelések és lakosságcsere-tervek, 1940–1944
6 perc olvasás

Az Antonescu-rezsim békeelképzeléseinek kiindulópontja az „antibolsevizmus”, illetve a szláv- és magyarellenesség volt, mégis, az elsődleges feladatot Észak-Erdély visszacsatolása képezte. A román vezetés a homogén nemzetállam megteremtésével számolt. A nemzeti homogenizációt a „centrifugálisnak” tartott kisebbségek eltávolításával kívánta megvalósítani: lakosságcserével, egyoldalú kitelepítéssel, deportálással.

1944. nya­rán a gyö­ke­re­sen meg­vál­to­zott nagy­ha­tal­mi erő­vi­szo­nyok – a versailles-i rend­szer szétesé­se és a hit­le­ri Né­metor­szág tér­nye­ré­se – kö­vet­kez­té­ben Nagy-­Ro­má­nia fel­bom­lott. Ke­ve­sebb mint há­rom hó­nap alatt az or­szág el­vesz­tet­te la­kos­sá­gá­nak és te­rü­le­té­nek egy­har­ma­dát. A sú­lyos te­rü­le­ti vesz­te­sé­gek nyo­mán ha­tal­mi harc rob­bant ki, amely­nek kö­vet­kez­té­ben a Ber­lin ál­tal tá­mo­ga­tott Ion An­to­nes­cu tá­bor­nok telj­ha­tal­mú „ál­lam­ve­ze­tő­ként” („Con­du­că­tor”) az or­szág élé­re ke­rült. A mintegy négy éven át tar­tó An­to­nes­cu-­re­zsim ide­jén a leg­fon­to­sabb köz­vé­le­mény-for­má­ló „nem­ze­ti ideál” a meg­cson­kí­tott ha­tá­rok hely­reál­lí­tá­sa volt, el­ső­sor­ban Észak-­Er­dély min­denáron va­ló vissza­szer­zé­se.

Ion Antonescu és Mihai Antonescu a vádlottak

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.