rubicon

Az államfői hatalom ideiglenes rendezése (1920–1944)

24 perc olvasás

1920. feb­ruár 28-án az Or­szá­gos Tör­vény­tár­ban ki­hir­det­ték „az al­kot­má­nyos­ság hely­reál­lí­tá­sá­ról és az ál­la­mi fő­ha­ta­lom gya­kor­lá­sá­nak ren­de­zé­sé­ről” szó­ló 1920:I. tör­vény­cik­ket, amely a két vi­lág­há­bo­rú kö­zöt­ti idő­szak köz­jo­gi rend­sze­ré­nek egyik meg­ha­tá­ro­zó alap­tör­vé­nyé­vé vált. A vesz­tett vi­lág­há­bo­rút kö­ve­tő for­ra­dal­mak bu­ká­sa után en­nek a tör­vény­nek a ki­hir­de­té­séig Ma­gyaror­szá­gon az ál­lam­ha­ta­lom gya­kor­lá­sá­nak nem volt al­kot­má­nyos alapja.

A forradalmak utáni közjogi helyzet

A ki­rály 1918. no­vem­ber 13-án le­mon­dott az ál­lam­ügyek vi­te­lé­ről, majd no­vem­ber 16-án az or­szág­gyű­lés kép­vi­se­lő­há­za felosz­lat­ta ma­gát, a fő­ren­di­ház pe­dig ha­tá­ro­zat­lan idő­re el­na­pol­ta ülé­seit. Bár a kép­vi­se­lő­ház ön­felosz­la­tá­sa – mi­vel azt ad­dig ki­zá­ró­la­gos ural­ko­dói jo­go­sít­vány­nak te­kin­tet­ték – ér­vény­te­len volt, a há­bo­rú előtt vá­lasz­tott par­la­men­tet még­sem le­he­tett össze­hív­ni, azt ugyanis csak a ki­rály te­het­te vol­na meg. Az or­szág te­rü­le­ti szétesé­se miatt azon­ban ez ak­kor is ki­vi­te­lez­he­tet­len lett vol­na, ha az ál­lam­fői ha­ta­lom gya­kor­lá­sa nem szü­ne­tel. Ek­kor azon­ban az ural­ko­dó jog­sze­rűen felosz­lat­hat­ta vol­na az or­szág­gyű­lést, és új vá­lasz­tá­sok tar­tá­sá­val hely­re­áll­hat­ta vol­na az ál­lam­élet mű­kö­dé­sét.

Mindez azon­ban csak for­má­lis jog­ér­tel­me­zést je­lent, hi­szen a Ta­nács­köz­tár­sa­ság bu­ká­sa után felál­ló kor­má­nyok iga­zá­ból Ma­gyaror­szág ál­lam­for­má­ját sem tud­ták meg­ha­tá­roz­ni. A pro­le­tár­dik­ta­tú­rát egyér­tel­műen eluta­sí­tot­ták, de már 1919. már­cius 21-e előtt is for­ra­dal­mi ese­mé­nyek zaj­lot­tak az or­szág­ban. Meg kel­lett vol­na ha­tá­roz­ni, hogy me­lyik idő­szak­hoz tér­nek vissza. A Peidl Gyu­la ve­ze­té­sé­vel 1919. au­gusz­tus 1-jén megala­kult ka­bi­net mint a „Ma­gyar Nép­köz­tár­sa­ság Kor­má­nya” bo­csá­tot­ta ki ren­de­le­teit. Esze­rint ők az 1918. no­vem­ber 16-án ki­hir­de­tett Nép­ha­tá­ro­zat jog­foly­to­nos­sá­gát is­mer­ték el. Egy hét

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.