rubicon

Az a budapesti tél

Olaszok Magyarországon a háború végén
16 perc olvasás
Még most, több mint öt­ven év táv­la­tá­ból sem könnyű tár­gyi­la­go­san el­be­szél­ni azok­nak az ola­szok­nak a tör­té­ne­tét, akik a há­bo­rú utol­só évé­nek vég­te­le­nül ke­mény te­lét Bu­da­pes­ten él­ték meg. Az olasz le­vél­tá­rak­ban ke­vés és tö­re­dé­kes do­ku­men­tum áll ren­del­ke­zé­sünk­re, s azo­kat is na­gyobb­részt ma­guk az ese­mé­nyek részt­ve­vői je­gyez­ték fel utó­lag. Ráadá­sul az ak­ko­ri hely­zet igen bo­nyo­lult volt, egy­részt az 1943 szep­tem­be­rét kö­ve­tő ese­mé­nyek – Olasz­or­szág ki­lé­pé­se a há­bo­rú­ból, a Salói Köz­tár­sa­ság megala­kí­tá­sa az or­szág észa­ki ré­szén – egy­más­ba tor­ló­dá­sa miatt, más­részt a szí­nen rö­vid idő le­for­gá­sa alatt meg­je­le­nő sze­rep­lők nagy szá­ma, va­la­mint a ma­gyaror­szá­gi olasz ko­ló­niát megosz­tó éles bel­ső konf­lik­tu­sok miatt.
A do­ku­men­tu­mok­ban meg­lé­vő

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.