rubicon

Andropov jelentései

A szovjet nagykövet és a magyar belpolitika, 1956. március–október
20 perc olvasás

A „Szovjetunióhoz igazodás” szükségessége Sztálin halála után sem szűnt meg, és a függőség is csak annyiban enyhült, hogy már nem a diktátori akarat, hanem a kollektív vezetés elvét valló szovjet párt­elnökség egy­mással is harcoló tagjainak szán­dékai ala­kí­tották a magyarországi eseményeket. A magyar pártvezetés tagjai maguk is előszeretettel ha­gyat­koztak a szovjet pártelnökség döntő­bírás­kodására, s a belpolitikai küzdelmekben politikai ellenfeleikkel szemben gyakorta játszották ki a szovjet kártyát. Az 1956-os for­ra­da­lom elő­tör­té­ne­té­nek máig alig is­mert fe­je­ze­te a bu­da­pesti szov­jet nagy­kö­vet te­vé­keny­sé­ge az SZKP XX. kong­resszu­sa és 1956 ok­tó­be­re kö­zöt­ti idő­szak­ban.

Az 1940-es évek vé­gé­től mind az ál­lam­kö­zi, mind a párt­kö­zi kap­cso­la­tok­ban be­vett­nek szá­mí­tott az a gya­kor­lat, hogy a ke­let-­eu­ró­pai or­szá­gok­ban szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő szov­jet dip­lo­ma­ták vagy szak­ér­tők „ta­ná­csok” és „aján­lá­sok” for­má­já­ban beavat­koz­tak az il­le­tő or­szág bel­ső ügyei­be, be­le­szól­tak a ká­der­kér­dé­sek­be. Sztá­lin 1953. már­ciu­si ha­lá­la után Nyikita Hrus­csov és ve­ze­tő­tár­sai szük­sé­gét érez­ték a né­pi demok­rá­ciák­kal va­ló „nor­má­lis” és sza­bá­lyo­zot­tabb vi­szony kiala­kí­tá­sá­nak, tö­re­ked­tek a kap­cso­la­tok hi­va­ta­los ala­pok­ra he­lye­zé­sé­re, rend­sze­res­sé tet­ték a párt- és kor­mány­de­le­gá­ciók lá­to­ga­tá­sait. A szo­cia­lis­ta or­szá­gok párt- és ál­la­mi ve­ze­tői e ta­nács­ko­zá­so­kon több tá­jé­koz­ta­tást kap­tak a szov­jet bel­po­li­ti­kai hely­zet­ről, az ak­tuá­lis prob­lé­mák­ról.

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.