rubicon

Andreánszky Jenő emlékezései

19 perc olvasás

1944. ok­tó­ber 15–16-a Ma­gyaror­szág má­so­dik vi­lág­há­bo­rús sze­rep­lé­sé­nek egyik fon­tos dá­tu­ma. E dá­tum­hoz kö­tő­dik a si­ker­te­len kiug­rá­si kí­sér­let és az az­zal szo­ro­san össze­füg­gő nyi­las-hun­ga­ris­ta ha­ta­lom­át­vé­tel. Va­jon miért nem si­ke­rült az egyik, és miért si­ke­rült a má­sik? Mi­lyen kö­vet­kez­mé­nyei le­het­tek vol­na a há­bo­rú­ból tör­té­nő si­ke­res ki­lé­pés­nek? Más lett vol­na-e az or­szág 1945 utá­ni hely­ze­te? Jobb fel­té­te­le­ket szab­tak vol­na-e a győz­te­sek a pá­ri­zsi bé­ke­tár­gya­lá­so­kon? Megannyi kér­dés, ami­re so­kan ke­res­ték és ke­re­sik a vá­la­szo­kat, il­let­ve fo­gal­maz­zák is meg azo­kat. E kér­dés­fel­te­vé­sek és vá­lasz­ke­re­sé­sek el­ke­rül­he­tet­le­nül fel­ve­tik min­dig, hogy az ese­mé­nyek egy­ko­ri részt­ve­vői mi­ként is lát­ták a ma­guk és má­sok sze­re­pét, mi­ként ér­té­kel­ték cse­le­ke­de­tei­ket. And­re­ánsz­ky Je­nő itt közzétett em­lé­ke­zé­se ér­de­kes ada­lé­kul szol­gál­hat 1944. ok­tó­ber 15–16-a tör­té­né­sei­nek megér­té­sé­hez, és be­pil­lan­tást en­ged a „má­sik ol­da­lon ál­lók” gondolkodásmódjába.

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.