rubicon

Amerikai elnökgyilkosok

25 perc olvasás

Az ame­ri­kai tit­kos­szol­gá­lat Ro­bert Ken­ne­dy meg­gyil­ko­lá­sa (1968) óta ré­sze­sí­ti vé­de­lem­ben az esé­lye­sebb el­nök- és alel­nök­je­löl­te­ket. 2008. má­jus 3-án a vé­del­met máris ki­ter­jesz­tet­ték ar­ra a sze­mély­re, aki a vá­lasz­tók aka­ra­tá­ból az Egye­sült Ál­la­mok el­ső fe­ke­te el­nö­ké­vé lép­het elő, Ba­rack Oba­má­ra, pe­dig a De­mok­ra­ta Párt még nem vá­lasz­tot­ta meg őt hi­va­ta­lo­san el­nök­je­lölt­jé­vé. Konk­rét fe­nye­ge­té­sek­ről a ha­tó­sá­gok nem kö­zöl­tek in­for­má­ció­kat, köz­tu­dott azon­ban, hogy mi­lyen ve­szé­lyek le­sel­ked­het­nek azok­ra, akik a vi­lág leg­ha­tal­ma­sabb or­szá­ga vég­re­haj­tó ha­tal­má­nak élé­re ke­rül­het­nek. 

Az Egye­sült Ál­la­mok el­ső el­nö­kei a fel­vi­lá­go­so­dás ko­rá­ban ne­vel­ked­tek, ezért őszin­tén hit­tek ben­ne, hogy a tisz­tes­sé­ges em­be­re­ket az ész és nem az ér­dek irá­nyít­ja. Úgy vé­le­ked­tek, az ér­tel­mes em­be­rek könnyen szót ért­het­nek egy­más­sal, s ezért a köz­tár­sa­ság „ala­pí­tó atyái” olyannyi­ra fe­les­le­ges­nek tar­tot­ták a po­li­ti­kai pár­to­kat, hogy

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.