rubicon

Amerika Európa-ellenessége

20 perc olvasás

Idén biz­to­san szám­ta­lan ame­ri­kai ír majd cik­ket „Eu­ró­pa Ame­ri­ka-el­le­nes­sé­gé­ről”. 

Még töb­ben ír­nak ró­la, ha tény­leg ki­tör a há­bo­rú az Egye­sült Ál­la­mok és Irak kö­zött. 

De mennyit le­het tud­ni Ame­ri­ka Eu­ró­pa-el­le­nes­sé­gé­ről?

So­kan már ja­vá­ban vit­riol­ba már­to­gat­ják a tol­lu­kat és „az eu­ró­paiak” – „eu­rók”, „eu­ro­­i­dok”, ’pe­ens (a „Eu­ro­pe­ans” [eu­ró­paiak] utol­só szó­tag­ja), eset­leg „eu­ro­virs­lik” – ki­pel­len­gé­re­zé­sét for­gat­ják a fe­jük­ben. Ri­chard Per­le, a De­fen­se Po­li­cy Bo­ard (Vé­del­mi Ta­nács) el­nö­ke sze­rint Eu­ró­pa „er­köl­csi ér­zé­két”, Fran­ciaor­szág pe­dig „er­köl­csi tar­tá­sát” vesz­tet­te el. [1] Bush leg­ma­ga­sabb ran­gú kor­mány­tiszt­vi­se­lői is megorroltak Eu­ró­pá­ra. Ve­lük be­szél­get­ve fel­tűnt, hogy az „eu­ró­pai ba­rá­taink” szó­kap­cso­la­tot ál­ta­lá­ban meg­le­he­tő­sen gyor­san kö­ve­ti a „púp a há­tun­kon”.

Az eu­ró­paiak­ra vo­nat­ko­zó szte­reo­tí­pia: „anyám­asszony ka­to­nái”. Bő­veb­ben: gyen­ge, sér­tő­dé­keny, ál­szent, két­szí­nű, né­ha an­ti­sze­mi­ta és sok­szor Ame­ri­ka-el­le­nes megal­ku­vók megosz­tott tábo­ra. Egy­szó­val: „eu­ro­virs­lik”. [2] Ér­ték­rend­jü­ket ge­rin­cük­kel együtt ki­mos­ta be­lő­lük va­la­mi mul­ti­la­te­rá­lis masz­lag, transz­na­ci­o­na­li­tás, val­lás­ta­lan­ság meg a poszt­mo­dern

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.