rubicon

A zentai csata, 1697. szeptember 11.

Egy vi­lág­ra­szó­ló győ­ze­lem
11 perc olvasás
„Az el­len­ség … vé­dő­ár­kai, ame­lyek ket­tős vo­nal­ban fu­tot­tak, a sze­kér­vá­ru­kat véd­ték. A pa­lánk­kal megerő­sí­tett sze­kér­vár olyan ma­ga­san állt, hogy nem tud­tam el­gon­dol­ni, ho­gyan tud­ja majd a gya­log­ság azt át­hág­ni. A lo­vas­ság a gya­log­ság­gal egy­szer­re, együtt tá­ma­dott és el­ju­tott a vé­dő­ár­ko­kig, s ott ki­tar­tott az el­len­ség ir­tó­za­tos tü­ze­lé­se köz­ben. A ro­ham olyan erő­tel­jes és gyors volt, ami­lyent még éle­tem­ben nem lát­tam. Ami­kor a bal­szár­nyon a [tö­rök] nyo­más gyen­gült és le­ve­gőt kap­tak [a mieink], tel­jes erő­vel nyo­mul­tak elő­re. A lo­vas­ság le­szállt a nye­reg­ből és együtt ro­hant a vé­dő­ár­ko­kon ke­resz­tül, ame­lye­ket meg­töl­tött a le­gyil­kolt el­len­ség holt­tes­te. A ka­to­ná­kat nem le­he­tett to­vább tar­tóz­tat­ni, sen­ki­nek nem ke­gyel­mez­tek."
(Rész­let Sa­vo­y­ai Je­nő­nek I. Li­pót csá­szár­hoz a zentai csa­tá­ról írt je­len­té­sé­ből, 1697. szep­tem­ber 15.)

Savoyai

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.