rubicon

A Vitézi Rend

18 perc olvasás

A Vi­té­zi Rend Hor­thy Mik­lós kor­mány­zó kez­de­mé­nye­zé­sé­re ala­kult 1920 nya­rán. El­ső­sor­ban azért, hogy ke­re­tet ad­jon az el­ső vi­lág­há­bo­rú­ban ki­tün­te­tett ka­to­nák föld­ado­mánnyal – ún. vi­té­zi te­lek­kel – tör­té­nő meg­ju­tal­ma­zá­sá­ra, ezál­tal a tár­sa­dal­mi fe­szült­sé­gek egy ré­szé­nek le­ve­ze­té­sé­re. A szo­ciá­lis cél­ki­tű­zés mel­lett egy má­sik – sok te­kin­tet­ben nyo­ma­té­ko­sabb –, po­li­ti­kai is meg­hú­zó­dott a Vi­té­zi Rend ala­pí­tá­sa mö­gött. Hor­thy már a Ta­nács­köz­tár­sa­ság idő­sza­ká­ban a sze­ge­di el­len­kor­mány ha­dügy­mi­nisz­te­re­ként, majd a Nem­ze­ti Had­se­reg szer­ve­ző­je­ként ar­ra a kö­vet­kez­te­tés­re ju­tott (ahogy so­kan má­sok is), hogy az ál­ta­luk ká­ros­nak ítélt balol­da­li esz­mék ter­je­dé­sé­nek megaka­dá­lyo­zá­sa ér­de­ké­ben a jobb­ol­da­li, ún. „ke­resz­tény-nem­ze­ti” ér­zel­mű ré­te­gek ha­té­ko­nyabb meg­szer­ve­zé­sé­re van szük­ség. Ezért kel­lett egy olyan, fel­tét­le­nül lo­já­lis, a jobb­ol­da­li rend­szer­hez mé­lyen el­kö­te­le­zett ta­gok­ból ál­ló szer­ve­zet, amely könnyen moz­gó­sít­ha­tó az „el­len­for­ra­dal­mi” elit szá­má­ra. 

A

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.