rubicon

A vasfüggöny

7 perc olvasás

„Sö­tét idők kö­szönt­het­nek ránk új­ból. A kő­kor­szak tér­het vissza a tu­do­mány fény­lő szár­nyain, és az, ami mér­he­tet­len anya­gi ál­dást hoz­hat az em­be­ri­ség­nek, tel­jes pusz­tu­lást is okoz­hat. Ár­nyék bo­rult a szö­vet­sé­ges győ­ze­lem ko­ráb­ban oly fé­nyes szín­te­rei­re. Az I. vi­lág­há­bo­rút be­fe­je­ző bé­ké­vel ha­tár­ta­lan bi­za­lom ural­ko­dott, és azt hit­ték, hogy nem lesz töb­bé há­bo­rú. Én most nem ér­zem ezt a bi­zal­mat […] A Bal­ti-ten­ger mel­let­ti Stet­tin­től az Ad­riai-ten­ger mel­let­ti Triesz­tig egy vas­füg­göny hú­zó­dik vé­gig a kon­ti­nen­sen. E vo­nal mö­gött van Kö­zép- és Ke­let-Eu­ró­pa ál­la­mai­nak va­la­mennyi fő­vá­ro­sa. E ha­tal­mas kom­mu­nis­ta bi­ro­da­lom és oli­gar­chia am­bí­ciói messze túl­szár­nyal­ják a cá­ri idők ál­mait.”

Win­ston Chur­chill, 1946. már­cius 5.
 

Nagy-B­ri­tan­nia má­so­dik vi­lág­há­bo­rú alat­ti mi­nisz­ter­el­nö­ké­nek, Win­ston Chur­chill­nek az Egye­sült Ál­la­mok Mis­sou­ri ne­vű ál­la­má­ban ta­lál­ha­tó Ful­ton­ban, a West­mins­ter Fő­is­ko­lán el­mon­dott be­szé­de szin­te pil­la­na­tok alatt hí­res-hír­hedt­té vált. A szov­je­tek és az ural­muk alá ke­rült or­szá­gok ve­ze­tői kap­va kap­tak az al­kal­mon, és hi­deg­há­bo­rús uszí­tás­sal vá­dol­ták meg a va­lós hely­ze­tet rend­kí­vül plasz­ti­ku­san jel­lem­ző brit po­li­ti­kust, aki

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.