rubicon

A trencséni csata, 1708. augusztus 3.

11 perc olvasás

1707. vé­gé­re a Rá­kó­czi-sza­bad­ság­harc fő kül­po­li­ti­kai és egy­ben ha­dá­sza­ti cél­ki­tű­zé­sei kö­zül mind a ba­jor–ma­gyar egye­sü­lés, mind a fran­ciák ad­riai part­ra­szál­lá­sá­nak ter­ve meg­hiú­sult. Az orosz cár­ral meg­kö­tött szö­vet­ség el­ső­sor­ban Rá­kó­czi lengyel trón­je­lölt­sé­gé­hez kap­cso­ló­dott, ha­tá­sa a ma­gyar fel­ke­lés­re in­kább csak dip­lo­má­ciai si­ker volt, ka­to­nai és anya­gi tá­mo­ga­tás re­mé­nye nél­kül. Miu­tán pe­dig 1708. má­jus 4-én Mik­sa Emá­nuel ba­jor vá­lasz­tó­fe­je­de­lem vég­leg el­há­rí­tot­ta Rá­kó­czi­nak a ma­gyar trón el­fog­la­lá­sá­ra vo­nat­ko­zó aján­la­tát, a fel­ke­lők­nek új szö­vet­sé­ges után kel­lett néz­niük. Rá­kó­czi ter­vei kö­zött ek­kor me­rült fel Fri­gyes Vil­mos po­rosz trón­örö­kös ma­gyar ki­rállyá vá­lasz­tá­sa. I. Fri­gyes po­rosz ki­rály nem zár­kó­zott el a kö­ze­le­dés­től, de óva­to­san csak ah­hoz já­rult hoz­zá, hogy fia „ma­gánem­ber­ként” a fel­ke­lők mel­lé áll­hat, amennyi­ben azok kel­lő erő­vel fel­vo­nul­nak a szi­lé­ziai ha­tár­hoz, s ak­kor né­hány bran­den­bur­gi ez­red is csat­la­koz­ni tud­na hoz­zá­juk. A po­rosz csa­pa­tok­kal kiegé­szü­lő ku­ruc se­reg élén azután Fri­gyes Vil­mos Szi­lé­ziá­ból Ma­gyaror­szág­ra vo­nul­hat, anél­kül hogy ap­ja nyíl­tan tá­mo­gat­ná az ak­ciót.

Rá­kó­czi még szű­kebb kör­nye­ze­te előtt is ti­tok­ban tar­tot­ta a szi­lé­ziai ex­pe­dí­ció ter­vét, és 1708 ta­va­szá­tól min­den ere­jé­vel an­nak ki­vi­te­le­zé­sén fá­ra­do­zott. Eger­ben ki­tű­nően fel­sze­relt, nagy lét­szá­mú had­se­re­get ál­lí­tott ki, s a cél ér­de­ké­ben még ud­var­tar­tá­sá­nak kiadá­sait is csök­ken­tet­te. Szi­lé­zia és Mor­vaor­szág meg­nye­ré­sé­re 1708. jú­lius 18-ai dá­tum­mal kiált­ványt fo­gal­maz­tak a kan­cel­lá­rián, mely­ben Má­tyás, Ulász­ló és Bocs­kai pél­dá­já­ra Rá­kó­czi szö­vet­sé­get aján­lott a két tar­to­mány pro­tes­táns rend­jei szá­má­ra, de legalább jó­in­du­la­tú sem­le­ges­sé­get várt tő­lük. A fel­kí­nált „ba­rá­ti jobb” eset­le­ges visszauta­sí­tá­sá­ra a ku­ruc had­se­reg tűz­zel-vas­sal fog fe­lel­ni – hang­zott a na­gyobb nyo­ma­ték ked­véért a

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.