rubicon

A Topkapi Szeráj

8 perc olvasás

Az 1470-es évek­ben el­ké­szült isz­tam­bu­li Top­ka­pi Sze­ráj egy­szer­re adott ott­hont az ural­ko­dói re­zi­den­ciá­nak és a köz­pon­ti ál­lam­szer­ve­zet­nek, s a ket­tőt egy be­lül ál­lan­dó moz­gás­ban lé­vő, mégis egy­sé­ges veze­tő­gar­ni­tú­ra és sze­mély­zet irá­nyí­tot­ta. A csú­cse­lit leg­főbb jel­lemző­je az volt, hogy – a szul­tánt, az ural­ko­dói csa­lá­dot, a rá­juk gon­dot vi­se­lő ne­ve­lő­ket, „egy­há­zi” em­be­re­ket, or­vo­so­kat és a val­lás­jo­gi szfé­rát le­szá­mít­va – ál­ta­lá­ban rab­szol­gák­ból ki­ne­velt ál­lam­fér­fiak és szol­gá­lat­te­vők al­kot­ták.

Az osz­mán-tö­rök ural­ko­dók a ha­tal­mas bi­ro­dal­mat sa­ját, fo­ko­za­to­san nö­vek­vő ud­var­tar­tá­suk (tö­rö­kül ka­pu), a pa­lo­ta­rend ré­vén irá­nyí­tot­ták. Ez a foly­ton duz­za­dó, bíz­vást oli­gar­chiá­nak is ne­vez­he­tő elit nem tu­dott min­den egyes fő­vá­ro­si és tar­to­má­nyi hi­va­talt meg­száll­ni, de ah­hoz bő­ven ele­gen­dő ere­je volt, hogy a kulcs­po­zí­ciókat szi­lár­dan kéz­ben tart­sa és a bi­ro­dal­mat az ural­ko­dó óha­ja sze­rint kor­má­nyoz­za.

A pa­lo­ta igaz­ga­tá­si funk­ció­ja

A Top­ka­pi Sze­ráj – nem az egyet­len, de a

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.