rubicon

A szovjet fegyveres erők viselkedése

11 perc olvasás

Kommunizmus és nácizmus bűncselekményeinek összehasonlítása gyakori jelenség. Sokan a két rendszer morális szempontból tapasztalható ha­sonlóságai alapján hajlamosak azt gondolni, hogy a rendszerek logikája és működése is szinte teljesen azonos. Bonyolítja a helyzetet, hogy a két totális rendszer már fennállása alatt is saját bűncselekményeit a másik gyilkosságaival igyekezett legi­ti­málni. Össze­ha­sonlításuk már csak ezért is hasznos és szükséges is. A két rendszer bű­neinek egymás mellé állítása azon­ban nem jelentheti azt, hogy bár­melyiknek felmentés volna adható az elkö­vetett gaz­tettekért. Ellen­kezőleg: az össze­vetés alapján állíthatjuk biztosan, hogy a népirtó rezsi­mek bűncse­lek­ményei egy­­más­tól nagyrészt füg­getlenek. Másrészt egy össze­hason­lítás felszínre hozza a náci és a kom­munista dik­ta­túra kö­zötti jelentős struk­tu­rális különb­sé­geket, és ez alapján a két rend­szer eltérő mű­ködésé­ről is képet al­kot­ha­tunk.

A né­met nép­ir­tó pa­ran­csok­tól és há­bo­rús bűn­cse­lek­mé­nyek­től füg­get­le­nül a szov­jet had­se­reg a há­bo­rú ele­jé­től fog­va sú­lyos at­ro­ci­tá­so­kat kö­ve­tett el. Ezek egyál­ta­lán nem te­kint­he­tők vá­lasz­nak a tá­ma­dók ké­sőb­bi

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.