rubicon

A szerzetesek kitelepítése, 1950

12 perc olvasás

A ma­gyaror­szá­gi szer­ze­tes­ren­dek több év­szá­za­dos tör­té­ne­té­ben az 1950-es esz­ten­dő kor­sza­kot zár.  Kö­zös­sé­geik éle­té­ben,   me­lyek­nek lét­szá­ma, hit­buz­gal­mi ere­je ek­kor ér­te  el csúcs­pont­ját, mű­kö­dé­si en­ge­dé­lyük meg­vo­ná­sa fá­tum­sze­rű for­du­la­tot ho­zott. A több mint 11 000 apá­ca és szer­ze­tes szét­szó­ra­tá­sát olyan in­téz­mé­nye­sí­tett tö­me­ges erő­szak előz­te meg, mely nagy­ság­rend­jét te­kint­ve a rá­ko­si­sta dik­ta­tú­ra egyik leg­na­gyobb vo­lu­me­nű ad­mi­niszt­ra­tív in­téz­ke­dé­sé­nek te­kint­he­tő. Írá­sunk­ban a szer­ze­te­sek hatvan év­vel ezelőt­ti ki­te­le­pí­té­sé­re em­lé­ke­zünk.

A má­so­dik vi­lág­há­bo­rút kö­ve­tően kiépü­lő dik­ta­tú­ra a kom­mu­nis­ta aka­rat­ér­vé­nye­sí­tés ki­zá­ró­la­gos biz­to­sí­tá­sá­ra tö­re­ke­dett. Tár­sa­da­lom­átala­kí­tó ter­vé­nek egyik leg­főbb aka­dá­lyát az erős struk­tú­rá­val, sa­ját tör­vé­nyek­kel és hie­rar­chiá­val, sa­já­tos mű­kö­dé­si el­vek­kel és nem el­ha­nya­gol­ha­tó tra­di­cio­ná­lis tár­sa­dal­mi bá­zis­sal

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.