rubicon

A szép akasztott

Gróf Andrássy Gyula pályafutása 1867-ig
22 perc olvasás

And­rás­sy Gyu­la gró­fot, Zemp­lén me­gye fő­is­pán­ját, honvéd ez­re­dest, a füg­get­len ma­gyar kor­mány isz­tam­bu­li dip­lo­má­ciai meg­bí­zott­ját a cs. kir. had­bí­ró­ság 1851-ben tá­vol­lé­té­ben ha­lál­ra ítél­te, s az íté­le­tet kép­le­te­sen vég­re is haj­tot­ták. 1867-ben, va­la­mi­vel több mint más­fél év­ti­zed múl­va, I. Fe­renc József őt ne­vez­te ki a ma­gyar kor­mány mi­nisz­ter­el­nö­ké­vé és hon­vé­del­mi mi­nisz­te­ré­vé. Ho­gyan lett az if­jú lá­za­dó­ból, a„szép akasz­tott­ból” a császár és ki­rály egyik leg­fon­to­sabb bi­zal­ma­sa? Cik­künk er­re ke­re­si a vá­laszt.

1851. szep­tem­ber 22-én a pes­ti Újé­pü­let ud­va­rán há­rom ki­ren­delt cs. kir. had­bí­ró két szá­zad sor­gya­log­ság és né­mi lovas csend­őr­ség je­len­lé­té­ben 36 ne­vet ol­va­sott fel. A ne­vek vi­se­lői – köz­tük Kos­suth La­jos, Al­má­sy Pál, Te­le­ki Lász­ló, Bat­thyá­ny Káz­mér, Mé­szá­ros Lá­zár, Vet­ter An­tal, Vu­ko­vics Se­bő, Beö­thy Ödön, Per­czel Mór, Pulsz­ky Fe­renc, Tán­csics Mi­hály

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.