rubicon

A Szent István-emlékév Székesfehérvárott, 1938

6 perc olvasás

1938 mind a bel- és kül­po­li­ti­ka, mind a rep­re­zen­tá­ció szem­pont­já­ból moz­gal­mas esz­ten­dő volt a Hor­thy-kor tör­té­ne­té­ben. A tel­jes­ség igé­nye nél­kül: a Da­rá­nyi-kor­mány eb­ben az év­ben hir­det­te meg a had­se­reg­fej­lesz­tő győ­ri prog­ra­mot, ek­kor ke­rült sor az el­ső re­ví­ziós si­ker­re, az el­ső bé­csi dön­tés­re, ek­kor ün­ne­pel­te a kor­mány­zó a 70. szü­le­tés­nap­ját, amellyel a Hor­thy-kul­tusz is fon­tos ál­lo­má­sá­hoz ér­ke­zett. Az or­szág éle­té­re ha­tást gya­kor­ló ese­mé­nyek kö­zé tar­to­zott a Szent Ist­ván-em­lék­év is, amely­nek ré­vén Szé­kes­fe­hér­vár je­len­tős sze­re­pet ka­pott. Szám­ta­lan egye­sü­let és szer­ve­zet he­lyez­te ren­dez­vé­nyeit az év fo­lya­mán a megúju­ló vá­ros­ba. 

Há­rom kiemel­ke­dő pil­la­nat is volt, ami­kor az or­szá­gos fi­gye­lem hom­lok­te­ré­be ke­rült a vá­ros. Az el­ső a má­jus 22-én, köz­vet­le­nül az Eu­cha­risz­ti­kus Kong­resszus előtt le­zaj­ló vi­téz­ava­tás, a „kard ün­ne­pe” volt. A má­so­dik jú­nius 1-je, ami­kor a Szent Jobb or­szág­já­ró kör­út­já­nak má­so­dik ál­lo­má­sa­ként ér­ke­zett Szé­kes­fe­hér­vár­ra az Arany­vo­na­ton, a har­ma­dik pe­dig a vá­ros­há­za ud­va­rán au­gusz­tus­ban meg­tar­tott or­szág­gyű­lés, mely Szent Ist­ván ki­rály em­lé­két tör­vény­be ik­tat­ta. 

Az or­szág­gyű­lést ere­de­ti­leg au­gusz­tus 21-én tar­tot­ták vol­na, ám a kor­mány­zó né­metor­szá­gi hi­va­ta­los lá­to­ga­tá­sa miatt au­gusz­tus 18-ra kel­lett elő­re­hoz­ni. Így né­mi siet­ség­gel fe­je­ződ­tek be az elő­ké­szü­le­tek, me­lyek so­rán az egy­ház­me­gye püs­pö­ke, Shvoy La­jos au­gusz­tus 13-án szen­tel­te be a kö­zép­ko­ri ki­rá­lyi ba­zi­li­ka ása­tá­sai­nál fel­lelt csont­ma­rad­vá­nyo­kat.

A vi­téz­ava­tá­sok ha­gyo­má­nyos hely­szí­ne Bu­da­pest volt, az or­szág­gyű­lé­sé 1848-tól kez­dő­dően úgy­szin­tén. Ko­moly po­li­ti­kai lob­bi­te­vé­keny­ség állt ezek Szé­kes­fe­hér­vár­ra tör­té­nő ki­he­lye­zé­se mö­gött, amely­ben a kulcs­sze­re­pet a vá­ros kép­vi­se­lő­sé­gét 1932 óta el­lá­tó Hó­man Bá­lint ját­szot­ta.

Min­den

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.