rubicon

A szé­kely székek

Önkormányzat, autonómia a középkori Székelyföldön
12 perc olvasás

A kö­zép­kor­ban és a ko­ra új­kor­ban a szé­kely­ség szé­les kö­rű – no­ha egy­re fo­gyó – au­to­nóm jo­gok­kal ren­del­ke­zett. A kö­zép­ko­ri Ma­gyar Ki­rály­ság ke­le­ti vé­gein ta­lál­ha­tó Szé­kely­föld sa­já­tos ön­kor­mány­za­ti rend­sze­rét há­rom szi­lárd pil­lér tar­tot­ta össze: a szé­ke­lyek adó­men­tes­sé­ge, a sza­bad szé­kely­ség sa­já­tos, ki­vált­sá­gos ren­di ta­go­ló­dá­sa és a Szé­kely­föld, ezen be­lül a szé­kely szé­kek ön­ál­ló köz­igaz­ga­tá­si szer­ve­ze­te.

 

A szé­ke­lyek adó­men­tes­sé­ge

Az adó­fi­ze­tés alól fel­men­tett szé­ke­lyek­nek a kö­zép­kor­ban egyet­len ter­mény­be­li kö­te­le­zett­sé­gük volt a köz­pon­ti ha­ta­lom fe­lé: a ki­rály ko­ro­ná­zá­sa, há­zas­sá­ga, il­let­ve trón­örö­kös szü­le­té­se al­kal­má­val le­ro­van­dó „ökör­sü­tés”. Ez nem té­vesz­ten­dő össze a nép­ün­ne­pé­lye­ken ma új­ra dí­vó, lát­vá­nyos gaszt­ro­nó­miai szol­gál­ta­tás­sal, ne­ve pe­dig on­nan ered, hogy a ki­rály szá­má­ra össze­gyűj­tött ök­rö­ket (min­den szé­kely por­tá­ról egyet) tü­zes vas­sal meg­bé­lye­gez­ték, vagyis az ök­rök bő­ré­re bil­lo­got sü­töt­tek.

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.