rubicon

A szabadkőművesség

34 perc olvasás

Összees­kü­vők tit­kos szer­ve­ze­te vagy jó­té­kony­ko­dó egye­sü­let? Vi­lág­ha­ta­lom­ra tö­rek­vő párt vagy jám­bor klub­moz­ga­lom? A for­ra­dal­mak elő­ké­szí­tői vagy ál­do­za­tai? Az el­múlt kö­zel há­rom­száz év so­rán új­ra meg új­ra a sza­bad­kő­mű­ve­sek­re irá­nyí­tot­ták a fi­gyel­met a te­vé­keny­sé­gü­ket elíté­lő pá­pai bul­lák, az el­len­sé­ges po­li­ti­kai röp­ira­tok – és a leg­kü­lön­bö­zőbb hol­ly­woo­di ak­ció­fil­mek. Kik vol­tak va­ló­já­ban?

A szabadkőműveseknek mind hívei, mind ellenfelei azt próbálták bebizonyítani, hogy a mozgalom gyökerei a lehető legtávolabbi történelmi korokra nyúlnak vissza. A 18. században azt terjesztették, hogy mozgalmuk a keresztes háborúk idején keletkezett. A templomos lovagokat viszont ők még nem említették. Ezt a kapcsolatot csak az 1760-as évektől kezdték terjeszteni a német szabadkőművesek, majd 1804-től tőlük teljesen függetlenül egy francia csoport. Szerintük a szabadkőműves hagyományok az Ótestamentum korából származnak. 

A legendák Szabadkőműveseket ábrázoló 18. századi illusztráció. A falon lévő táblák azon páholyokra utalnak, amelyek a négy

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.