rubicon

A Raszputyin-gyilkosság

A csodatevő cári kegyenc élete és halála
20 perc olvasás

Grigorij Raszputyin a 20. szá­zad ele­ji Oroszor­szág egyik leg­kü­lö­nö­sebb, leg­töb­bet vi­ta­tott, legel­lent­mon­dá­so­sabb, le­gen­dák­kal öve­zett fi­gu­rá­ja. 

A sze­gény pa­rasz­ti sor­ból szár­ma­zó és a cá­ri csa­lád bi­zal­ma­sá­vá vá­ló, ok­kult ké­pes­sé­gek­kel ren­del­ke­ző „szent em­ber”, aki egye­dü­li­ként volt ké­pes a gyer­mek cá­re­vics sú­lyos be­teg­sé­gé­nek gyó­gyí­tá­sá­ra, akit hír­be hoz­tak a cár­né­val, aki­nek bot­rá­nyos élet­vi­te­le egy or­szág be­széd­té­má­ja volt, s aki­nek éle­te bru­tá­lis gyil­kos­ság ré­vén ért vé­get, film­ren­de­zők és re­gény­írók fan­tá­ziá­ját ih­let­te meg. 

A cso­da­te­vő „szta­rec” sor­sá­ban egy­szer­re van ben­ne a felemel­ke­dő és el­bu­kó né­pi hős le­gen­dá­ja, a cá­ri csa­lád sú­lyos tra­gé­diá­ja és az összeom­lás előtt ál­ló Orosz Bi­ro­da­lom agó­niá­ja.

Raszputyin Szent­pé­ter­vár­tól 2700 ki­lo­mé­ter­re, a Pokrov­szko­je

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.