rubicon

A pestis

A fekete halál
17 perc olvasás
Az el­múlt szá­za­dok leg­na­gyobb de­mog­rá­fiai ka­taszt­ró­fáit a há­bo­rúk, az éh­ín­sé­gek és a jár­vá­nyok okoz­ták – kü­lö­nö­sen, ha egy­szer­re súj­tot­ta a né­pes­sé­get mind a há­rom. A leg­pusz­tí­tób­bak so­káig a jár­vá­nyok vol­tak. A kö­zép­ko­ri és a ko­ra új­ko­ri Eu­ró­pa né­pes­sé­gét sok­fé­le jár­vány ti­ze­del­te: tí­fusz, di­zen­té­ria, him­lő, inf­luen­za, ka­nya­ró, dif­té­ria, de va­la­mennyi jár­vány kö­zül a pes­tis, vagy ahogy ak­ko­ri­ban ne­vez­ték: a dög­ha­lál volt a leg­ve­sze­del­me­sebb.

Az ipa­ri for­ra­da­lom előt­ti, ha­gyo­má­nyos eu­ró­pai tár­sa­dal­mak­ra ma­gas szü­le­té­si és ha­lá­lo­zá­si arány­szá­mok vol­tak jel­lem­zők, va­la­mint rend­sze­re­sen is­mét­lő­dő né­pe­se­dé­si ka­taszt­ró­fák, vagyis olyan évek, ami­kor jó­val töb­ben hal­tak meg, mint amennyien szü­let­tek, s a ha­lá­lo­zá­sok szá­ma az elő­ző évek át­la­gá­nak több­szö­rö­sé­re emel­ke­dett. Ang­lia né­pes­sé­gé­nek új­ko­ri de­mog­rá­fiai vi­szo­nyait is­mer­jük leg­job­ban, s az an­gol de­mog­rá­fu­sok 1541 és 1750 kö­zött 31 ilyen évet tar­ta­nak nyil­ván. Ez annyit je­lent,

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.