rubicon

A pártrendszer táncrendje, 1945–1949

16 perc olvasás

Ma­gyaror­szá­gon a má­so­dik vi­lág­há­bo­rú vé­gén tel­jes kö­rű po­li­ti­kai­rend­szer­-vál­tás ment vég­be. A Szá­la­si Fe­renc­hez kö­tő­dő nem­ze­ti­szo­cia­lis­ta ad­mi­niszt­rá­ció a há­bo­rú­vesz­tés ré­sze­ként az or­szág­ból is el­me­ne­kül­ve mor­zso­ló­dott fel. De a megelő­ző ne­gyed­szá­zad kor­mány­za­ti, il­let­ve – tá­gabb ér­te­lem­ben fel­fo­gott – ha­tal­mi elit­je is osz­to­zott a bu­kás­ban, po­li­ti­kai irány­za­tai, párt­jai tör­té­nel­mi múlt­tá vál­tak. Az új­já­szer­ve­ző­dés a vi­lág­há­bo­rú­ban nye­rés­re ál­ló an­ti­fa­sisz­ta nagy­ha­tal­mak – ezen be­lül a tér­ség­ben do­mi­náns sze­rep­hez ju­tó Szov­jetunió – köz­vet­len ka­to­nai és po­li­ti­kai felügye­le­te mel­lett zaj­lott.

Szov­jet nu­me­rus clau­sus

Az új ál­la­mi­ság po­li­ti­kai ar­cu­la­tá­nak meg­for­má­lá­sá­ra a Hor­thy-rend­szer el­len­zé­ki párt­jai, a Füg­get­len Kis­gaz­da-, Föld­mun­kás és Pol­gá­ri Párt (FKGP), a Magyar Kom­mu­nis­ta Párt (MKP), a Nem­ze­ti Pa­raszt­párt (NPP), a Pol­gá­ri De­mok­ra­ta Párt (PDP), va­la­mint a Szo­ciál­demok­ra­ta Párt (SZDP) nyer­tek jo­go­sult­sá­got. Ide so­rol­ha­tó a csak 1945 nya­rán szer­ve­ző­dés­nek in­du­ló Ma­gyar Ra­di­ká­lis Párt (MRP) is. Kép­vi­se­lőik­ből – az MRP-t le­szá­mít­va – jött lét­re már 1944. no­vem­ber vé­gén a Ma­gyar Nem­ze­ti Füg­get­len­sé­gi Front. Ők ad­ták az 1944 de­cem­be­ré­ben élet­re hí­vott Ideig­le­nes Nem­zet­gyű­lés új­don­sült kép­vi­se­lői­nek zö­mét.

A Szov­jetunió Vö­rös Had­se­re­ge ek­kor­ra már ural­ta az or­szág ke­le­ti fe­lét. Seb­té­ben szer­ve­zett nép­gyű­lé­se­ken köz­fel­kiál­tás­sal dön­töt­tek a je­löl­tek­ről, aki­ket szov­jet ka­to­nai jár­mű­ve­ken fu­va­roz­tak Deb­re­cen­be. Eb­ből adó­dott a tár­sa­dal­mi rep­re­zen­tá­ció arány­ta­lan­sá­ga. A kom­mu­nis­ta párt – mely­nek ek­kor sa­ját becs­lé­sei sze­rint is leg­fel­jebb há­rom­ezer fős tá­bo­ra volt, azaz a né­pes­ség 0,1 szá­za­lé­kát sem ér­te el – a kép­vi­se­lők kö­zel 40 szá­za­lé­kát ad­ta. Az ak­kor még több­ség­ben le­vő

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.