rubicon

A népirtás magyarázata

18 perc olvasás

Bár az ör­mény nép­ir­tás tör­té­ne­ti for­rá­sok­kal tel­jes mér­ték­ben iga­zolt tény, Tö­rökor­szág mind­máig igyek­szik ta­gad­ni an­nak meg­tör­tén­tét – hogy el tud­ja ke­rül­ni a nem­zet­kö­zi bün­te­tő­jo­gi tény­ál­lás egyik követ­kez­ményét: az elég­té­telt és kár­pót­lást. En­nek meg­fe­le­lően szá­mos érv, il­let­ve egész érv­rend­szer ala­kult ki, ame­lyek a nép­ir­tás té­nyét iga­zol­ják, vi­tat­ják vagy épp ta­gad­ják. Az ér­ve­lők több­nyi­re val­lá­si és/vagy na­cio­na­lis­ta ala­pon ke­res­nek ma­gya­rá­za­tot a tör­tén­tek­re.

1915. feb­ruár vé­gén, már­cius ele­jén az Osz­mán Bi­ro­da­lom if­jú­tö­rök kor­má­nya el­ren­del­te több száz­ezer ör­mény alatt­va­ló de­por­tá­lá­sát, majd le­mé­szár­lá­sát. Az el­ső ál­do­za­tok ka­to­nák vol­tak, aki­ket le­sze­rel­tek az osz­mán se­reg­ből, kény­szer­mun­ká­ra fog­tak, majd, im­már le­fegy­ve­rez­ve, megásat­ták ve­lük a sa­ját sír­ju­kat, hogy be­le­lő­jék őket. A nő­ket, a gye­re­ke­ket és az idős fér­fia­kat szisz­te­ma­ti­ku­san elűz­ték ott­ho­naik­ból, ar­ra is alig kap­tak időt, hogy össze­szed­jék a hol­mi­ju­kat, s gya­log in­dul­tak út­nak Ke­let-Ana­tó­lia he­gyein és

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.