rubicon

A németség elűzése

1945–1948
5 perc olvasás

A ma­gyaror­szá­gi né­me­tek ki­te­le­pí­té­se ré­sze a né­met­ség és más ki­sebb­sé­gek má­so­dik vi­lág­há­bo­rú alat­ti és utá­ni át­te­le­pí­té­sé­nek. Ez az ese­mény össze­tett­sé­ge miatt még min­dig fehér folt a nem­zet­kö­zi és a ma­gyar tör­té­net­írás­ban is. A lengyel-, cseh- és ma­gyaror­szá­gi né­met­ség ki­te­le­pí­té­sé­nek gon­do­la­ta nem a 1945-ös pots­da­mi kon­fe­ren­cián fo­gal­ma­zó­dott meg elő­ször, ha­nem egy hosszabb fo­lya­mat ered­mé­nye­ként fo­ko­za­to­san kris­tá­lyo­so­dott ki, s a nem­zet­kö­zi té­nye­ző­kön túl össze­függ az 1945. már­ciu­si föld­re­form­mal, a bel­ső te­le­pí­té­sek­kel, a bu­ko­vi­nai szé­ke­lyek el­he­lye­zé­si prob­lé­mái­val, a más or­szá­gok­ból ha­zánk­ba me­ne­kült ma­gya­rok le­te­le­pí­té­sé­vel és a szlo­vák–ma­gyar la­kos­ság­cse­re-e­gyez­ménnyel is.

A ma­gyaror­szá­gi pár­tok már 1945 ta­va­szán tár­gyal­tak a ki­te­le­pí­tés le­he­tő­sé­gé­ről, sőt a brit és a

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.