rubicon

A Német Lovagrend Dél-Erdélyben

1 perc olvasás

A II. And­rás ide­jé­ben megerő­sö­dő né­met kap­cso­la­tok ta­lán leg­job­ban is­mert, rend­kí­vül hasznos és nagy nem­zet­kö­zi vissz­han­got ki­vál­tó ese­mé­nye volt a Né­met Lo­vag­rend le­te­le­pí­té­se az or­szág dél­ke­le­ti ha­tá­rai­nál. Ezt csak rész­ben tu­laj­do­nít­hat­juk a bel­po­li­ti­kai játsz­mák ré­szének, sok­kal in­kább a ki­rály tu­da­tos in­téz­ke­dé­sé­nek te­kint­he­tő Ma­gyaror­szág dé­li ha­tár­vé­del­mé­nek megol­dásá­ra. Ez egy­beesett a bi­zán­ci ha­ta­lom szétesé­sét kö­ve­tő kao­ti­kus vi­szo­nyok közöt­ti bal­ká­ni ter­jeszke­dés elő­ké­szí­té­sé­vel, amely a ké­sőb­bi év­ti­ze­dek ma­gyar kül­po­li­ti­kai prog­ram­já­nak is kons­tans ele­me ma­radt.

Nagy elő­re­lá­tás­ra val­ló dön­té­se volt II. And­rás ki­rály­nak a lo­vag­rend meg­te­le­pí­té­sét cél­zó pri­vilé­gium kiadá­sa 1211-ben. Az Erdély dél­ke­le­ti szeg­le­té­be, a Bar­ca­ság­ba, a ké­sőb­bi

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.