rubicon

A negyedik országgyűlés

A szatmári conventus, 1711
9 perc olvasás
A szat­má­ri gyű­lés, me­lyet tör­té­net­írá­sunk hosszú ideig ku­ru­cos füg­get­len­sé­gi fel­fo­gá­sá­hoz mél­tó eluta­sí­tás­ban ré­sze­sí­tett, s „tö­rölt” az or­szág­gyű­lé­sek so­rá­ból, vég­ső so­ron po­zi­tív mér­leg­gel zár­ta le a sza­bad­ság­har­cot. Ered­mé­nye­kép­pen si­ke­rült meg­tor­lá­sok nél­kül át­ve­zet­ni a ren­di tár­sa­dal­mat a békés fej­lő­dés szá­za­dá­ba, ered­mé­nye­sen or­vo­sol­ni a sza­bad­ság­harc okai­ként össze­fog­lalt sé­rel­mek leg­na­gyobb ré­szét, meg­nyug­ta­tó mó­don ren­dez­ni az udvar és a ren­dek vi­szo­nyát.

Az 1711. esz­ten­dő a sza­bad­ság­harc las­sú hal­dok­lá­sá­nak éve volt. A had­osz­lás, a jár­vány, a ka­to­nai vesz­te­sé­gek elér­he­tet­len tá­vol­ság­ba he­lyez­ték a kon­fö­de­rált ren­dek ere­de­ti cél­ki­tű­zé­sei­nek ki­ví­vá­sát. Eb­ben a hely­zet­ben kez­dőd­tek meg a bé­ke­tár­gya­lá­sok, I. Jó­zsef de­cem­ber 22-ei, Pálffy Já­nos tá­bor­nagy­nak telj­ha­tal­mat biz­to­sí­tó fel­ha­tal­ma­zá­sa nyo­mán. Ja­nuár 13-án

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.