rubicon

A nándorfehérvári csata, 1456

6 perc olvasás
„A ma­gya­rok pe­dig – bár nem volt egyen­lő a küz­de­lem ennyi el­len­ség­gel – mégis tel­jes erő­vel vé­de­kez­tek, és az Úr Jé­zus se­gít­sé­géért kiál­toz­va el­szán­tan tör­tek az el­len­ség meg­ron­tá­sá­ra. Megújul te­hát a ha­lá­los küz­de­lem, és már a vár te­rein har­col­nak. In­nen is, on­nan is se­re­ges­tül hul­la­nak a megöl­tek, és a nagy lár­ma meg a meg­szám­lál­ha­tat­lan kard csen­gé­se ha­tal­mas hang­za­vart ka­var a le­ve­gő­ben. Hol az egyik, hol a má­sik küz­dő fél kény­sze­rül há­tat for­dí­ta­ni. Je­len volt Ca­pist­ra­nói Já­nos ba­rát is. Va­ló­ság­gal ön­kí­vü­le­ti ál­la­pot­ba ju­tott, és ve­le együtt a töb­bi ba­rá­tok is a föld­re bo­rul­va, a Leg­főbb Se­gít­ség fe­lé emel­ve szí­vü­ket és ke­zü­ket, sze­mü­ket az ég­re sze­gez­ve, só­haj­toz­va imád­koz­tak, és a pró­fé­ták­kal együtt el­mond­hat­ták: Felemel­tem sze­me­met a he­gyek­re, ahon­nan szá­mom­ra se­gít­ség jön.”
(Rész­let Thu­ró­czy Já­nos: A ma­gya­rok kró­ni­ká­ja cí­mű mun­ká­já­ból.)

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.