rubicon

A modern román nemzet a „régi" Magyarországon, 1867–1918

21 perc olvasás
A nem­ze­tet ma egy­re in­kább „kép­zelt kö­zös­ség­nek” lát­ják, va­ló­já­ban „kép­zelt csa­lád”, ke­mény bel­ső fe­gye­lem­mel és vi­szá­lyok­kal, vala­mint ki­fe­lé for­du­ló ha­tal­mas in­du­la­tok­kal, melye­ket el­len­ség­ké­pek­re épü­lő tör­té­ne­ti mi­to­ló­giá­ja is táp­lál. A ma­gyaror­szá­gi ro­mán nemzet jo­gi hely­ze­tét te­kint­ve el­nyo­mott nem­zet volt. Nem is le­he­tett más cél­ja, mint ön­ma­ga fel­sza­ba­dí­tá­sa. Ön­tu­da­tos tag­jai ál­lan­dó nyo­más alatt él­tek; és ha a li­be­rá­lis jog­ál­la­mi­ság a ro­mán nem­ze­tet nem is is­mer­te el, tag­jai­nak, tár­sa­dal­mi erői­nek le­he­tő­sé­get nyúj­tott az önér­vé­nye­sítés­re. Az el­kö­vet­ke­ző fél év­szá­zad „csa­lá­di króni­ká­ja” gaz­da­sá­gi és tár­sa­dal­mi si­ker­tör­té­net – ál­do­za­tok­kal. So­kan hir­det­ték, so­ha nem nyom­ták így el a ro­mán nem­ze­tet, mi­köz­ben a fej­lő­dés út­ján so­ha nem tett ilyen nagy lé­pé­se­ket.

Bank,

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.