rubicon

A Mediciek visszatérése

Lo­ren­zo utó­dai
4 perc olvasás

1492 no­vem­be­ré­ben, a Me­di­ciek szám­űzé­se után né­hány nap­pal VIII. Ká­roly fran­cia ki­rály se­re­gé­vel be­vo­nult Fi­ren­zé­be. Sa­vo­na­ro­la Ká­roly elé ment Pi­sá­ba, s úgy üd­vö­zöl­te, mint Is­ten kül­döt­tét és az igaz­ság szol­gá­ját, s ke­gyel­met kért a vá­ros szá­má­ra. A ki­rály meg­kí­mél­te a vá­rost, majd né­hány nap múl­va to­vábbin­dult Ná­poly fe­lé. A fran­ciák tá­vo­zá­sa után igye­kez­tek hely­reál­lí­ta­ni a köz­tár­sa­ság ko­ráb­bi in­téz­mé­nyeit. A vá­ros­ban azon­ban egy­re in­kább Sa­vo­na­ro­la lett az úr, aki Fi­ren­zé­ből „szent vá­rost” akart csi­nál­ni. A ba­rát ki­vég­zé­se (1498) után Fi­ren­zé­be nem tért vissza az a vi­dám, élet­te­li lég­kör, amely Lo­ren­zo il Ma­gni­fi­co ide­jén jel­le­mez­te a vá­rost. Egy­ko­ri po­li­ti­kai és gaz­da­sá­gi je­len­tő­sé­gé­nek már nyo­ma sem volt. Az arany­kor után a pén­zü­gyi vál­sá­gok so­ra kö­szön­tött be. 1502-ben élet­hosszig­la­ni gon­fa­lo­nie­ré­vé ne­vez­ték ki Pie­ro So­de­ri­nit, aki­nek fő ta­nács­adó­ja a kö­vet­ke­ző évek­ben Nic­colo Ma­chia­vel­li volt.

Alessandro, Firenze hercege (1511-1537) Amikor Alessandro átvette a kormányzást, hercegi címet kapott V. Károly császártól - és a lányát, feleségül. Önkényúrnak bizonyult és egy fondorlatos összeesküvés áldozata lett.

Ezek­ben az évek­ben né­hány ki­emel­ke­dő mű­vész mun­kás­sá­ga még egy­szer a re­ne­szánsz mű­vé­szet köz­pont­já­vá tet­te Fi­ren­zét. Mi­che­lan­ge­lo, aki a Me­di­ciek szám­űzé­se után el­hagy­ta a vá­rost, 1501-ben – im­már hí­res mű­vész­ként – vissza­tért, s a Si­gno­ria meg­bí­zá­sá­ból egy ré­geb­bi szob­rász ál­tal el­fa­ra­gott, he­ve­rő már­vány­tömb­ből ki­fa­rag­ta Dá­vid mo­nu­men­tá­lis szob­rát, ame­lyet vé­gül is a vá­ros­há­za előtt ál­lí­tot­tak fel. Ugyan­csak vissza­tért a vá­ros­ba Leo­nar­do da Vin­ci, aki ek­kor fes­tet­te meg egy fi­ren­zei polgár fe­le­sé­gé­nek arc­ké­pét, a ti­tok­za­tos mo­so­lyú Mo­na Li­sát. 1504-ben ideér­ke­zett az if­jú Raf­fael­lo is. Ek­kor te­hát Fi­ren­zé­ben dol­go­zott a re­ne­szánsz há­rom leg­na­gyobb mű­vé­sze. 1506 és 1508 kö­zött azon­ban mind­hár­man tá­voz­tak a vá­ros­ból. Leo­nar­do és Mi­che­lan­ge­lo kö­zött ér­de­kes fes­tői ver­sen­gés zaj­lott

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.